شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19069

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19069

کل نیاز بنده ۴ هزار تن هست ولی به دلیل مدیریت نقدینگی در پارت های ۱۰۰ تنی خریداری می کنم.
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19069
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق St52 از سایز ۱۵ تا ۵۵۴۰۰۰ تن