شماره های تماس

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-18930

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-18930

۱۵ - ۲۰- ۲۵- ۳۲- ۴۰ - ۵۷ ضخامت ۱.۵ ۷۶- ۸۸- ۱۰۰ ضخامت ۲
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18930
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع لولهلوله