شماره های تماس

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-18793

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-18793

نبشی ۴با گوشت ۲میخام سبک با رباشه ۴۸۰۰۰تن میخام
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18793
دسته محصول نام محصول مقدار
نبشی و ناودانینستا ۲۴۰۰۰ کیلوگرم