شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18684

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18684

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18684
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)st52 ضخامت ۲۵۱۱