شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-18582

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-18582

۱۴ -۲۰۰کیلویی ۱۴ -۱۷۵ کیلویی ۱۰*۱۰ ضخامت۴
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18582
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیلپروفیل و قوطی