شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-18576

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-18576

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18576
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)اسپیره۱ ظرفیت
ورق روغنی (سرد)روغنی ۰/۵۰ عرض ۱۰۰۰۱ ظرفیت
ورق روغنی (سرد)روغنی ۰/۴۰ عرض ۱۰۰۰۱ ظرفیت