شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-18397

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-18397

درخواست ورق هاردوکس ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ضخامت ۱۰ ۱ شیت ورق هاردوکس ۲۳۰*۱۰۰۰ ضخامت ۱۰ ۸ عدد ورق هاردوکس ۲۳۰*۵۰۰ ضخامت ۱۰ ۲ عدد ورق هاردوکس ۱۲۳۰*۴۹۰ ضخامت ۱۰ ۲ عدد ورق هاردوکس ۱۲۳۰*۴۰۵ ضخامت ۱۰ ۶ عدد ورق هاردوکس ۱۲۳۰*۴۲۵ ضخامت ۱۰ ۱ عدد ورق هاردوکس ۱۲۳۰*۶۶۵ ضخامت ۱۰ ۱ عدد
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18397
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیورق هاردوکس