شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - سایر محصولات - RFQ-18381

درخواست خرید آهن اسفنجی - سایر محصولات - RFQ-18381

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18381
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیآهن اسفنجی
سایر فلزاتگندله
سایر فلزاتکنسانتره