شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18246

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18246

st52 10و۱۲و۱۵
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آقای محمدی
RFQ-18246
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۲/۵اسیدشویی عرض ۱۰۰۰ St w22 یک رول و ورق st52 ۱ ظرفیت