شماره های تماس

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-18147

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-18147

۴*۴ و۴*۸ و ۴*۶ و ۲*۲ و ۲*۳ و تسمه ۴*۵ تماس با شماره ۰۹۱۶۳۳۰۷۴۲۳
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-18147
دسته محصول نام محصول مقدار
نبشی و ناودانییک لبه و سپری و تسمه و پروفیل۳۰ تن