شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17987

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17987

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17987
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۳/۱۲۵۰st37۵ ظرفیت