شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17654

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17654

خریدار ۷ظرفیت گرد ۳ظرفیت ۱۶ ۲ظرفیت ۲۰ ۲ظرفیت ۱۲
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17654
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگرد۱۲و۱۶و۲۰۷ ظرفیت