شماره های تماس

درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-17614

درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-17614

نیاز به خدمات سند بلاست برای مخزن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
مهدی زارعی
RFQ-17614
دسته محصول نام محصول مقدار
سایر فلزاتنیاز به خدمات سند بلاست برای مخزن ۱ کیلوگرم