شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17386

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17386

تحویل مرز تمرچین در پیرامشهر از تناژ ۵ هزارتن تا ۱۰۰ هزار تن به صورت خرید نقدی ارزی معرفی صراف مورد تایید فروشنده در ایران و ترکیه و عراق و یا تسویه ریالی در ایران قیمت خرید حداکثر تا ۳۵۵ دلار
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17386
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردصادراتی با انالیز A3 اجدار و استاندارد اصفهان۱۰۰۰۰۰ تن