شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17382

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17382

میلگرد ۸، میلگرد ۱۰، میلگرد ۱۲، میلگرد ۱۴، میلگرد ۱۶، میلگرد ۱۸، میلگرد ۲۰، میلگرد ۲۲، میلگرد ۲۵، میلگرد ۲۸، میلگرد ۳۲
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17382
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردانواع میلگرد۱ ظرفیت