شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-17381

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-17381

تیرآهن ۱۲، تیرآهن ۱۴، تیرآهن ۱۶، تیرآهن ۱۸، تیرآهن ۲۰، تیرآهن ۲۲، تیرآهن۲۴، تیرآهن ۲۷، تیرآهن ۳۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17381
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنانواع تیرآهن۱ ظرفیت