شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-17380

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-17380

تیرآهن ۱۲ تیرآهن ۱۴ تیرآهن ۱۶ تیرآهن ۱۸ تیرآهن ۲۰ تیرآهن ۲۲ تیرآهن۲۴ تیرآهن ۲۷ تیرآهن ۳۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17380
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنانواع تیرآهن۱ ظرفیت