شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17308

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17308

میلگرد اجدار A3 -بار از سمت کارخانه ها ی مشهد تامین شود. جهت صادرات
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17308
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد آجدار A3 ۹۶ تن