شماره های تماس

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-17283

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-17283

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آقاجانی
RFQ-17283
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع لولهلوله ١٤ اينچ ضخامت ٦ ميليمتر تست گاز تناز تن