شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-17106

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-17106

انواع تیرآهن ذوبی تیرآهن ۸، تیرآهن ۱۰، تیرآهن ۱۲، تیرآهن ۱۴، تیرآهن ۱۶، تیرآهن ۱۸، تیرآهن ۲۰، تیرآهن ۲۲، تیرآهن۲۵ ، تیرآهن ۲۷، تیرآهن ۳۰، تیرآهن ۳۲
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنانواع تیرآهن۱ ظرفیت