شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16817

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16817

۳×۱۲۵۰ st37
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16817
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)st37