شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-16816

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-16816

۲/۵×۱۰۰۰ w22
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16816
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیورق آلیاژیw22