شماره های تماس

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-16647

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-16647

نبشی بال نامساوی به ابعاد ۵۰*۷۵ حدود ۱۵ متر
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16647
دسته محصول نام محصول مقدار
نبشی و ناودانینبشی بال نامساوی۵۰*۷۵۳ شاخه