شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-16539

درخواست خرید شمش - RFQ-16539

شمش روی ۲۰۰۰ تن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16539
دسته محصول نام محصول مقدار
شمششمش روی۲۰۰۰ تن