شماره های تماس

۲.۲ * ۵۵۰ نوردلوله انبار اهواز_انباراصفهان

۲.۲ * ۵۵۰ نوردلوله انبار اهواز_انباراصفهان
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
خوزستان
اهواز
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ - ۱۱:۳۹
2.2 * 550 نوردلوله انبار اهواز_انباراصفهان
ریال
آهن قائم