شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16381

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16381

درجه ۱ ورق ۱/۵ میلیمتر به عرض ۸۱۰ یا ۸۶۰ به مقدار ۱۰تن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
سمیران فلز
RFQ-16381
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق گرم تن