شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16322

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16322

۳ سیاه خریدار
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16322
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۳ سیاه خریدار