شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16320

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16320

۳ اسید خریدار
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16320
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۳ اسید خریدار