شماره های تماس

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-16291

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-16291

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16291
دسته محصول نام محصول مقدار
نبشی و ناودانینبشی ۵*۵*۵ طول ۶ متری شاخه