شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-16281

درخواست خرید میلگرد - RFQ-16281

میلگرد نرمال از ده تن به بالا مخصوصا سایز ۲۵

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
RFQ-16281
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردنرمال سایز ۲۵ الی ۳۲ تن