شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-16168

درخواست خرید میلگرد - RFQ-16168

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
خانم ترابی
RFQ-16168
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگرد۱۰ کیلوگرم
میلگرد۱۲ کیلوگرم
میلگرد۱۴ کیلوگرم
میلگرد۱۶ کیلوگرم
میلگرد۱۸ کیلوگرم
میلگرد۲۲ کیلوگرم