شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-16165

درخواست خرید میلگرد - RFQ-16165

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
خانم ترابی
RFQ-16165
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
میلگرد۱۰
میلگرد۱۲
میلگرد۱۴
میلگرد۱۶
میلگرد۱۸
میلگرد۲۲
میلگرد۱۰