شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-16165

درخواست خرید میلگرد - RFQ-16165

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
خانم ترابی
RFQ-16165
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگرد۱۰ شاخه
میلگرد۱۲ شاخه
میلگرد۱۴ کیلوگرم
میلگرد۱۶ کیلوگرم
میلگرد۱۸ کیلوگرم
میلگرد۲۲ شاخه
میلگرد۱۰