شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-16139

درخواست خرید شمش - RFQ-16139

شمش آهن ماهیانه ۱۰۰تن برای صادرات

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
خوش نیت
RFQ-16139
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
شمششمش آهن