شماره های تماس

درخواست خرید سایر - RFQ-16135

درخواست خرید سایر - RFQ-16135

کوره ذوب ضابعات فلزی ۱۰۰ الی ۱۵۰ تن خریداریم
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16135
دسته محصول نام محصول مقدار
سایر فلزاتکوره ذوب فلزات ۱۰۰ الی ۱۵۰تن