شماره های تماس

آیا هر کسی می تواند به استعلام قیمت پاسخ دهد؟

آیا هر کسی می تواند به استعلام قیمت پاسخ دهد؟

بله، همه کسانی که در این سامانه ثبت نام کرده باشند و به آن وارد شده باشند می توانند به استعلام قیمت پاسخ دهند و هیچ تفاوتی از نظر نوع کاربر اعم از حقیقی و حقوقی یا هر جنبه دیگر وجود ندارد.

موضوع: 
فولاد۲۴ چیست ؟
وزن : 
۹