شماره های تماس

آیا امکان ویرایش قیمت پیشنهادی برای یک مزایده وجود دارد؟

آیا امکان ویرایش قیمت پیشنهادی برای یک مزایده وجود دارد؟

شما نمی توانید قیمت اعلامی خود را ویرایش کنید اما می توانید مجدداً قیمتی را برای مزایده اعلام کنید.
موضوع: 
خریدار هستم
وزن : 
۱۶