شماره های تماس

آیا میتوانم قبل از اعلام قیمت خود در مزایده ها، سایر قیمت های پیشنهادی را مشاهده کنم؟

آیا میتوانم قبل از اعلام قیمت خود در مزایده ها، سایر قیمت های پیشنهادی را مشاهده کنم؟

بله، در صفحه اعلام قیمت، آخرین قیمت پیشنهادی برای مزایده به شما نمایش داده می شود.
موضوع: 
خریدار هستم
وزن : 
۱۷