شماره های تماس

در چه شرایطی عضویت کاربران معلق می گردد؟

در چه شرایطی عضویت کاربران معلق می گردد؟

  1. تشخیص نادرستی اطلاعات کاربری ارائه شده از سوی کاربر
  2. تشخیص وجود چند حساب کاربری برای یک کاربر مشخص
  3. انتقال حساب کاربری به فردی غیر از صاحب آن
  4. نامطلوب بودن یا خطرناک بودن حضور کاربر برای سایر کاربران
  5. عدم ارائه اطلاعات یا مدارک تکمیلی خواسته شده
  6. تلاش برای دسترسی غیرقانونی به اطلاعات سامانه
  7. اقدام در جهت وارد آوردن خسارت به شهرت و اعتبار سامانه فولاد ۲۴
  8. دستور مراجع ذیصلاح قضایی
موضوع: 
ثبت نام و عضویت ؟
وزن : 
۱۳