شماره های تماس

آیا باید برای عضویت در فولاد ۲۴ هزینه ای پرداخت کنم؟

آیا باید برای عضویت در فولاد ۲۴ هزینه ای پرداخت کنم؟

خیر، عضویت در این سامانه برای همه افراد حقیقی و حقوقی رایگان است.
موضوع: 
ثبت نام و عضویت ؟
وزن : 
۱۹