شماره های تماس

آیا هر کسی می تواند برای مزایده ها قیمت اعلام کند؟

آیا هر کسی می تواند برای مزایده ها قیمت اعلام کند؟

همه کسانی که در سامانه فولاد ۲۴ ثبت نام کرده و به آن وارد شده باشند می توانند به مزایده های موجود در این سامانه پاسخ دهند و هیچ تفاوتی از نظر نوع کاربر اعم از حقیقی و حقوقی یا هر جنبه دیگر وجود ندارد.

موضوع: 
فولاد۲۴ چیست ؟
وزن : 
۱۲