شماره های تماس

جدول اشتال ناودانی

جدول اشتال ناودانی

جدول اشتال ناودانی

معرفی و بررسی جدول اشتال ناودانی

خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه و خلق کننده جداول اشتال برای انواع مقاطع فولادی می باشد. در این جداول مشخصات هندسی نیم رخ مقاطع فولادی از جمله تیرآهن موجود می باشد. مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده از جمله اشتال تیرآهن در اندازه های مختلف ارائه شده است.

مشاهده جدول وزنی ناودانی
UNP h
mm
b
mm
s
mm
t=r۱
mm
r۲
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm۲
G
kg/m
Jx
cm۴
Wx
cm۳
ix
cm
Jy
cm۴
Wy
cm۳
iy
cm
ey
cm
xM
cm
a۱
mm
۳۰x15 ۳۰ ۱۵ ۴ ۴.۵ ۲ ۹ ۱۲ ۲.۲۱ ۱.۷۴ ۲.۵۳ ۱.۶۹ ۱.۰۷ ۰.۳۸ ۰.۳۹ ۰.۴۲ ۰.۵۲ ۰.۷۴ --
۳۰ ۳۰ ۳۳ ۵ ۷ ۳.۵ ۱۴.۵ ۱ ۵.۴۴ ۴.۲۷ ۶.۳۹ ۴.۲۶ ۱.۰۸ ۵.۳۳ ۲.۶۸ ۰.۹۹ ۱.۳۱ ۲.۲۲ --
۴۰x20 ۴۰ ۲۰ ۵ ۵.۵ ۲.۵ ۱۱ ۱۸ ۳.۶۶ ۲.۸۷ ۷.۵۸ ۳.۷۹ ۱.۴۴ ۱.۱۴ ۰.۸۶ ۰.۵۶ ۰.۶۷ ۱.۰۱ --
۴۰ ۴۰ ۳۵ ۵ ۷ ۳.۵ ۱۴.۵ ۱۱ ۶.۲۱ ۴.۸۷ ۱۴.۱ ۷.۰۵ ۱.۵ ۶.۶۸ ۳.۰۸ ۱.۰۴ ۱.۳۳ ۲.۳۲ --
۵۰x25 ۵۰ ۲۵ ۵ ۶ ۳ ۱۲.۵ ۲۵ ۴.۹۲ ۳.۸۶ ۱۶.۸ ۶.۷۳ ۱.۸۵ ۲.۴۹ ۱.۴۸ ۰.۷۱ ۰.۸۱ ۱.۳۴ --
۵۰ ۵۰ ۳۸ ۵ ۷ ۳.۵ ۱۵ ۲۰ ۷.۱۲ ۵.۵۹ ۲۶.۴ ۱۰.۶ ۱.۹۲ ۹.۱۲ ۳.۷۵ ۱.۱۳ ۱.۳۷ ۲.۴۷ ۴
۶۰ ۶۰ ۳۰ ۶ ۶ ۳ ۱۲.۵ ۳۵ ۶.۴۶ ۵.۰۷ ۳۱.۶ ۱۰.۵ ۲.۲۱ ۴.۵۱ ۲.۱۶ ۰.۸۴ ۰.۹۱ ۱.۵ --
۶۵ ۶۵ ۴۲ ۵.۵ ۷.۵ ۴ ۱۶ ۳۳ ۹.۰۳ ۷.۰۹ ۵۷.۵ ۱۷.۷ ۲.۵۲ ۱۴.۱ ۵.۰۷ ۱.۲۵ ۱.۴۲ ۲.۶ ۱۶
۸۰ ۸۰ ۴۵ ۶ ۸ ۴ ۱۷ ۴۷ ۱۱ ۸.۶۴ ۱۰۶ ۲۶.۵ ۳.۱ ۱۹.۴ ۶.۳۶ ۱.۳۳ ۱.۴۵ ۲.۶۷ ۲۸
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۶ ۸.۵ ۴.۵ ۱۸ ۶۴ ۱۳.۵ ۱۰.۶ ۲۰۶ ۴۱.۲ ۳.۹۱ ۲۹.۳ ۸.۴۹ ۱.۴۷ ۱.۵۵ ۲.۹۳ ۴۲
۱۲۰ ۱۲۰ ۵۵ ۷ ۹ ۴.۵ ۱۹ ۸۲ ۱۷ ۱۳.۴ ۳۶۴ ۶۰.۷ ۴.۶۲ ۴۳.۲ ۱۱.۱ ۱.۵۹ ۱.۶ ۳.۰۳ ۵۶
۱۴۰ ۱۴۰ ۶۰ ۷ ۱۰ ۵ ۲۱ ۹۷ ۲۰.۴ ۱۶ ۶۰۵ ۸۶.۴ ۵.۴۵ ۶۲.۷ ۱۴.۸ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۳.۳۷ ۷۰
۱۶۰ ۱۶۰ ۶۵ ۷.۵ ۱۰.۵ ۵.۵ ۲۲.۵ ۱۱۶ ۲۴ ۱۸.۸ ۹۲۵ ۱۱۶ ۶.۲۱ ۸۵.۳ ۱۸.۳ ۱.۸۹ ۱.۸۴ ۳.۵۶ ۸۲
۱۸۰ ۱۸۰ ۷۰ ۸ ۱۱ ۵.۵ ۲۳.۵ ۱۳۳ ۲۸ ۲۲ ۱۳۵۰ ۱۵۰ ۶.۹۵ ۱۱۴ ۲۲.۴ ۲.۰۲ ۱.۹۲ ۳.۷۵ ۹۶
۲۰۰ ۲۰۰ ۷۵ ۸.۵ ۱۱.۵ ۶ ۲۴.۵ ۱۵۱ ۳۲.۲ ۲۵.۳ ۱۹۱۰ ۱۹۱ ۷.۷ ۱۴۸ ۲۷ ۲.۱۴ ۲.۰۱ ۳.۹۴ ۱۰۸
۲۲۰ ۲۲۰ ۸۰ ۹ ۱۲.۵ ۶.۵ ۲۶.۵ ۱۶۶ ۳۷.۴ ۲۹.۴ ۲۶۹۰۰ ۲۴۵ ۸.۴۸ ۱۹۷ ۳۳.۶ ۲.۳ ۲.۱۴ ۴.۲ ۱۲۲
۲۴۰ ۲۴۰ ۸۵ ۹.۵ ۱۳ ۶.۵ ۲۸ ۱۸۵ ۴۲.۳ ۳۳.۲ ۳۶۰۰ ۳۰۰ ۹.۲۲ ۲۴۸ ۳۹.۶ ۲.۴۲ ۲.۲۳ ۴.۳۹ ۱۳۴
۲۶۰ ۲۶۰ ۹۰ ۱۰ ۱۴ ۷ ۳۰ ۲۰۱ ۴۸.۳ ۳۷.۹ ۴۸۲۰ ۳۷۱ ۹.۹۹ ۳۱۷ ۴۷.۷ ۲.۵۶ ۲.۳۶ ۴.۶۶ ۱۴۶
۲۸۰ ۲۸۰ ۹۵ ۱۰ ۱۵ ۷.۵ ۳۲ ۲۱۶ ۵۳.۳ ۴۱.۸ ۶۲۸۰ ۴۴۸ ۱۰.۹ ۳۹۹ ۵۷.۲ ۲.۷۴ ۲.۵۳ ۵.۰۲ ۱۶۰
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۶ ۸ ۳۴ ۲۳۲ ۵۸.۸ ۴۶.۲ ۸۰۳۰ ۵۳۵ ۱۱.۷ ۴۹۵ ۶۷.۸ ۲.۹ ۲.۷ ۵.۴۱ ۱۷۴
۳۲۰ ۳۲۰ ۱۰۰ ۱۴ ۱۷.۵ ۸.۷۵ ۳۷ ۲۴۷ ۷۵.۸ ۵۹.۵ ۱۰۸۷۰ ۶۷۹ ۱۲.۱ ۵۹۷ ۸۰.۶ ۲.۸۱ ۲.۶ ۴.۸۲ ۱۸۲
۳۵۰ ۳۵۰ ۱۰۰ ۱۴ ۱۶ ۸ ۳۴ ۲۸۳ ۷۷.۳ ۶۰.۶ ۱۲۸۴۰ ۷۳۴ ۱۲.۹ ۵۷۰ ۷۵ ۲.۷۲ ۲.۴ ۴.۴۵ ۲۰۴
۳۸۰ ۳۸۰ ۱۰۲ ۱۳.۵ ۱۶ ۸ ۳۳.۵ ۳۱۳ ۸۰.۴ ۶۳.۱ ۱۵۷۶۰ ۸۲۹ ۱۴ ۶۱۵ ۷۸.۷ ۲.۷۷ ۲.۳۸ ۴.۵۸ ۲۲۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۱۰ ۱۴ ۱۸ ۹ ۳۸ ۳۲۵ ۹۱.۵ ۷۱.۸ ۲۰۳۵۰ ۱۰۲۰ ۱۴.۹ ۸۴۶ ۱۰۲ ۳.۰۴ ۲.۶۵ ۵.۱۱ ۲۴۰