شماره های تماس

جدول اشتال نبشی

جدول اشتال نبشی

جدول اشتال نبشی

معرفی و بررسی جدول اشتال نبشی

خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه و خلق کننده جداول اشتال برای انواع مقاطع فولادی می باشد. در این جداول مشخصات هندسی نیم رخ مقاطع فولادی از جمله تیرآهن موجود می باشد. مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده از جمله اشتال تیرآهن در اندازه های مختلف ارائه شده است.

مشاهده جدول وزنی نبشی

جدول اشتال نبشی بال غیرمساوی

a X b X s
mm
r۱
mm
r۲
mm
F
cm۲
G
kg/m
ex
cm
ey
cm
tan αJx
cm۴
Wx
cm۳
ix
cm
Jy
cm۴
Wy
cm۳
iy
cm
Jξ
cm۴
iξ
cm
Jη
cm۴
iη
cm
a۱
mm
  ۳.۵ ۲.۰ ۱.۴۲ ۱.۱۱ ۰.۹۹ ۰.۵۰ ۰.۴۳۱ ۱.۲۵ ۰.۶۲ ۰.۹۴ ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۵۶ ۱.۴۳ ۱.۰۰ ۰.۲۵ ۰.۴۲ ۵.۲
۳۰ X 20 X 4 ۳.۵ ۲.۰ ۱.۸۵ ۱.۴۵ ۱.۰۳ ۰.۵۴ ۰.۴۲۳ ۱.۵۹ ۰.۸۱ ۰.۹۳ ۰.۵۵ ۰.۳۸ ۰.۵۵ ۱.۸۱ ۰.۹۹ ۰.۳۳ ۰.۴۲ ۴.۲
۴۰ X 20 X 3 ۳.۵ ۲.۰ ۱.۷۲ ۱.۳۵ ۱.۴۳ ۰.۴۴ ۰.۲۵۹ ۲.۷۹ ۱.۰۸ ۱.۲۷ ۰.۴۷ ۰.۳۰ ۰.۵۲ ۲.۹۶ ۱.۳۱ ۰.۳۰ ۰.۴۲ ۱۴.۶
۴۰ X 20 X 4 ۳.۵ ۲.۰ ۲.۲۵ ۱.۷۷ ۱.۴۷ ۰.۴۸ ۰.۲۵۲ ۳.۵۹ ۱.۴۲ ۱.۲۶ ۰.۶۰ ۰.۳۹ ۰.۵۲ ۳.۷۹ ۱.۳۰ ۰.۳۹ ۰.۴۲ ۱۳.۸
۴۵ X 30 X 3 ۴.۵ ۲.۰ ۲.۱۹ ۱.۷۲ ۱.۴۳ ۰.۷۰ ۰.۴۳۶ ۴.۴۷ ۱.۴۶ ۱.۴۳ ۱.۶۰ ۰.۷۰ ۰.۸۶ ۵.۱۵ ۱.۵۳ ۰.۹۳ ۰.۶۵ ۹.۰
۴۵ X 30 X 4 ۴.۵ ۲.۰ ۲.۸۷ ۲.۲۵ ۱.۴۸ ۰.۷۴ ۰.۴۳۶ ۵.۷۸ ۱.۹۱ ۱.۴۲ ۲.۰۵ ۰.۹۱ ۰.۸۵ ۶.۶۵ ۱.۵۲ ۱.۱۸ ۰.۶۴ ۱۸.۰
۴۵ X 30 X 5 ۴.۵ ۲.۰ ۳.۵۳ ۲.۷۷ ۱.۵۲ ۰.۷۸ ۰.۴۳۰ ۶.۹۹ ۲.۳۵ ۱.۴۱ ۲.۴۷ ۱.۱۱ ۰.۸۴ ۸.۰۲ ۱.۵۱ ۱.۴۴ ۰.۶۴ ۷.۲
۵۰ X 30 X 5 ۴.۵ ۲.۰ ۳.۷۸ ۲.۹۶ ۱.۷۳ ۰.۷۴ ۰.۳۵۳ ۹.۴۱ ۲.۸۸ ۱.۵۸ ۲.۵۴ ۱.۱۲ ۰.۸۲ ۱۰.۴۰ ۱.۶۶ ۱.۵۶ ۰.۶۴ ۱۲.۲
۵۰ X 40 X 4 ۴.۰ ۲.۰ ۳.۴۶ ۲.۷۱ ۱.۵۲ ۱.۰۳ ۰.۶۲۹ ۸.۵۴ ۲.۴۷ ۱.۵۷ ۴.۸۶ ۱.۶۴ ۱.۱۹ ۱۰.۹۰ ۱.۷۸ ۲.۴۶ ۰.۸۴ __
۵۰ X 40 X 5 ۴.۰ ۲.۰ ۴.۲۷ ۳.۳۵ ۱.۵۶ ۱.۰۷ ۰.۶۲۵ ۱۰.۴۰ ۳.۰۲ ۱.۵۶ ۵.۸۹ ۲.۰۱ ۱.۱۸ ۱۳.۳۰ ۱.۷۶ ۳.۰۲ ۰.۸۴ __
۶۰ X 30 X 5 ۶.۰ ۳.۰ ۴.۲۹ ۳.۳۷ ۲.۱۵ ۰.۶۸ ۰.۲۵۶ ۱۵.۶۰ ۴.۰۴ ۱.۹۰ ۲.۶۰ ۱.۱۲ ۰.۷۸ ۱۶.۵۰ ۱.۹۶ ۱.۶۹ ۰.۶۳ ۲۱.۴
۶۰ X 30 X 7 ۶.۰ ۳.۰ ۵.۸۵ ۴.۵۹ ۲.۲۴ ۰.۷۶ ۰.۲۴۸ ۲۰.۷۰ ۵.۵۰ ۱.۸۸ ۳.۴۱ ۱.۵۲ ۰.۷۶ ۲۱.۸۰ ۱.۹۳ ۲.۲۸ ۰.۶۲ ۱۹.۲
۶۰ X 40 X 5 ۶.۰ ۳.۰ ۴.۷۹ ۳.۷۶ ۱.۹۶ ۰.۹۷ ۰.۴۳۷ ۱۷.۲۰ ۴.۲۵ ۱.۸۹ ۶.۱۱ ۲.۰۲ ۱.۱۳ ۱۹.۸۰ ۲.۰۳ ۳.۵۰ ۰.۸۶ ۱۱.۲
۶۰ X 40 X 6 ۶.۰ ۳.۰ ۵.۶۸ ۴.۴۶ ۲.۰۰ ۱.۰۱ ۰.۴۳۳ ۲۰.۱۰ ۵.۰۳ ۱.۸۸ ۷.۱۲ ۲.۳۸ ۱.۱۲ ۲۳.۱۰ ۲.۰۲ ۴.۱۲ ۰.۸۵ ۱۰.۲
۶۰ X 40 X 7 ۶.۰ ۳.۰ ۶.۵۵ ۵.۱۴ ۲.۰۴ ۱.۰۵ ۰.۴۲۹ ۲۳.۰۰ ۵.۷۹ ۱.۸۷ ۸.۰۷ ۲.۷۴ ۱.۱۱ ۲۶.۳۰ ۲.۰۰ ۴.۷۳ ۰.۸۵ ۹.۲
۶۵ X 50 X 5 ۶.۵ ۳.۵ ۵.۵۴ ۴.۳۵ ۱.۹۹ ۱.۲۵ ۰.۵۸۳ ۲۳.۱۰ ۵.۱۱ ۲.۰۴ ۱۱.۹۰ ۳.۱۸ ۱.۴۷ ۲۸.۸۰ ۲.۲۸ ۶.۲۱ ۱.۰۶ ۳.۶
۶۵ X 50 X 7 ۶.۵ ۳.۵ ۷.۶۰ ۵.۹۷ ۲.۰۷ ۱.۳۳ ۰.۵۷۴ ۳۱.۰۰ ۶.۹۹ ۲.۰۲ ۱۵.۸۰ ۴.۳۱ ۱.۴۴ ۳۸.۴۰ ۲.۲۵ ۸.۳۷ ۱.۰۵ ۱.۸
۶۵ X 50 X 9 ۶.۵ ۳.۵ ۹.۵۸ ۷.۵۲ ۲.۱۵ ۱.۴۱ ۰.۵۶۷ ۳۸.۲۰ ۸.۷۷ ۲.۰۰ ۱۹.۴۰ ۵.۳۹ ۱.۴۲ ۴۷.۰۰ ۲.۲۲ ۱۰.۵۰ ۱.۰۵ __
۷۵ X 50 X 5 ۶.۵ ۳.۵ ۶.۰۴ ۴.۷۴ ۲.۴۰ ۱.۱۷ ۰.۴۳۷ ۳۴.۴۰ ۶.۷۴ ۲.۳۹ ۱۲.۳۰ ۳.۲۱ ۱.۴۳ ۳۹.۶۰ ۲.۵۶ ۷.۱۰ ۱.۰۸ ۱۵.۰
۷۵ X 50 X 7 ۶.۵ ۳.۵ ۸.۳۰ ۶.۵۱ ۲.۴۸ ۱.۲۵ ۰.۴۳۳ ۴۶.۴۰ ۹.۲۴ ۲.۳۶ ۱۶.۵۰ ۴.۳۹ ۱.۴۱ ۵۳.۳۰ ۲.۵۳ ۹.۵۶ ۱.۰۷ ۱۳.۰
۷۵ X 50 X 9 ۶.۵ ۳.۵ ۱۰.۵۰ ۸.۲۳ ۲.۵۶ ۱.۳۲ ۰.۴۲۷ ۵۷.۴۰ ۱۱.۶۰ ۲.۳۴ ۲۰.۲۰ ۵.۴۹ ۱.۳۹ ۶۵.۷۰ ۲.۵۰ ۱۱.۹۰ ۱.۰۷ ۱۱.۰
۷۵ X 55 X 5 ۷.۰ ۳.۵ ۶.۳۰ ۴.۹۵ ۲.۳۱ ۱.۳۳ ۰.۵۳۰ ۳۵.۵۰ ۶.۸۴ ۲.۳۷ ۱۶.۲۰ ۳.۸۹ ۱.۶۰ ۴۳.۱۰ ۲.۶۱ ۸.۶۸ ۱.۱۷ ۸.۴
۷۵ X 55 X 7 ۷.۰ ۳.۵ ۸.۶۶ ۶.۸۰ ۲.۴۰ ۱.۴۱ ۰.۵۲۷ ۴۷.۹۰ ۹.۳۹ ۲.۳۵ ۲۱.۸۰ ۵.۳۲ ۱.۵۹ ۵۷.۹۰ ۲.۵۹ ۱۱.۸۰ ۱.۱۷ ۶.۶
۷۵ X 55 X 9 ۷.۰ ۳.۵ ۱۰.۹۰ ۸.۵۹ ۲.۴۷ ۱.۴۸ ۰.۵۱۸ ۵۹.۴۰ ۱۱.۸۰ ۲.۳۳ ۲۶.۸۰ ۶.۶۶ ۱.۵۷ ۷۱.۳۰ ۲.۵۵ ۱۴.۸۰ ۱.۱۶ ۵.۰
۸۰ X 40 X 6 ۷.۰ ۳.۵ ۶.۸۹ ۵.۴۱ ۲.۸۵ ۰.۸۸ ۰.۲۵۹ ۴۴.۹۰ ۸.۷۳ ۲.۵۵ ۷.۵۹ ۲.۴۴ ۱.۰۵ ۴۷.۶۰ ۲.۶۳ ۴.۹۰ ۰.۸۴ ۲۹.۰
۸۰ X 40 X 8 ۷.۰ ۳.۵ ۹.۰۱ ۷.۰۷ ۲.۹۴ ۰.۹۵ ۰.۲۵۳ ۵۷.۶۰ ۱۱.۴۰ ۲.۵۳ ۹.۶۸ ۳.۱۸ ۱.۰۴ ۶۰.۹۰ ۲.۶۰ ۶.۴۱ ۰.۸۴ ۲۷.۲
۸۰ X 65 X 6 ۸.۰ ۴.۰ ۸.۴۱ ۶.۶۰ ۲.۳۹ ۱.۶۵ ۰.۶۴۹ ۵۲.۸۰ ۹.۴۱ ۲.۵۱ ۳۱.۲۰ ۶.۴۴ ۱.۹۳ ۶۸.۵۰ ۲.۸۵ ۱۵.۶۰ ۱.۳۶ __
۸۰ X 65 X 8 ۸.۰ ۴.۰ ۱۱.۰۰ ۸.۶۶ ۲.۴۷ ۱.۷۳ ۰.۶۴۵ ۶۸.۱۰ ۱۲.۳۰ ۲.۴۹ ۴۰.۱۰ ۸.۴۱ ۱.۹۱ ۸۸.۰۰ ۲.۸۲ ۲۰.۳۰ ۱.۳۶ __
۸۰ X 65 X 10 ۸.۰ ۴.۰ ۱۳.۶۰ ۱۰.۷۰ ۲.۵۵ ۱.۸۱ ۰.۶۴۰ ۸۲.۲۰ ۱۵.۱۰ ۲.۴۶ ۴۸.۳۰ ۱۰.۳۰ ۱.۸۹ ۱۰۶.۰۰ ۲.۷۹ ۲۴.۸۰ ۱.۳۵ __
۹۰ X 60 X 6 ۷.۰ ۳.۵ ۸.۶۹ ۶.۸۲ ۲.۸۹ ۱.۴۱ ۰.۴۴۲ ۷۱.۷۰ ۱۱.۷۰ ۲.۸۷ ۲۵.۸۰ ۵.۶۱ ۱.۷۲ ۸۲.۸۰ ۳.۰۹ ۱۴.۶۰ ۱.۳۰ ۱۷.۸
۹۰ X 60 X 8 ۷.۰ ۳.۵ ۱۱.۴۰ ۸.۹۶ ۲.۹۷ ۱.۴۹ ۰.۴۳۷ ۹۲.۵۰ ۱۵.۴۰ ۲.۸۵ ۳۳.۰۰ ۷.۳۱ ۱.۷۰ ۱۰۷.۰۰ ۳.۰۶ ۱۹.۰۰ ۱.۲۹ ۱۶.۰
۹۰ X 75 X 7 ۸.۵ ۴.۵ ۱۱.۱۰ ۸.۷۴ ۲.۶۷ ۱.۹۳ ۰.۶۸۳ ۸۸.۱۰ ۱۳.۹۰ ۲.۸۱ ۵۵.۵۰ ۹.۹۸ ۲.۲۳ ۱۱۷.۰۰ ۳.۲۴ ۲۷.۱۰ ۱.۵۶ __
۱۰۰ X 50 X 6 ۹.۰ ۴.۵ ۸.۷۳ ۶.۸۵ ۳.۴۹ ۱.۰۴ ۰.۲۶۳ ۸۹.۷۰ ۱۳.۸۰ ۳.۲۰ ۱۵.۳۰ ۳.۸۶ ۱.۳۲ ۹۵.۲۰ ۳.۳۰ ۹.۷۸ ۱.۰۶ ۳۷.۶
۱۰۰ X 50 X 8 ۹.۰ ۴.۵ ۱۱.۵۰ ۸.۹۹ ۳.۵۹ ۱.۱۳ ۰.۲۵۸ ۱۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳.۱۸ ۱۹.۵۰ ۵.۰۴ ۱.۳۱ ۱۲۳.۰۰ ۳.۲۸ ۱۲.۶۰ ۱.۰۵ ۳۵.۴
۱۰۰ X 50 X 10 ۹.۰ ۴.۵ ۱۴.۱۰ ۱۱.۱۰ ۳.۶۷ ۱.۲۰ ۰.۲۵۲ ۱۴۱.۰۰ ۲۲.۲۰ ۳.۱۶ ۲۳.۴۰ ۶.۱۷ ۱.۲۹ ۱۴۹.۰۰ ۳.۲۵ ۱۵.۵۰ ۱.۰۴ ۳۳.۸
۱۰۰ X 65 X 7 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۱.۲۰ ۸.۷۷ ۳.۲۳ ۱.۵۱ ۰.۴۱۹ ۱۱۳.۰۰ ۱۶.۶۰ ۳.۱۷ ۳۷.۶۰ ۷.۵۴ ۱.۸۴ ۱۲۸.۰۰ ۳.۳۹ ۲۱.۶۰ ۱.۳۹ ۲۱.۸
۱۰۰ X 65 X 9 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۴.۲۰ ۱۱.۱۰ ۳.۳۲ ۱.۵۹ ۰.۴۱۵ ۱۴۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۳.۱۵ ۴۶.۷۰ ۹.۵۲ ۱.۸۲ ۱۶۰.۰۰ ۳.۳۶ ۲۷.۲۰ ۱.۳۹ ۱۹.۸
۱۰۰ X 65 X 11 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۷.۱۰ ۱۳.۴۰ ۳.۴۰ ۱.۶۷ ۰.۴۱۰ ۱۶۷.۰۰ ۲۵.۳۰ ۳.۱۳ ۵۵.۱۰ ۱۱.۴۰ ۱.۸۰ ۱۹۰.۰۰ ۳.۳۴ ۳۲.۶۰ ۱.۳۸ ۱۷.۸
۱۰۰ X 75 X 7 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۱.۹۰ ۹.۳۲ ۳.۰۶ ۱.۸۳ ۰.۵۵۳ ۱۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۳.۱۵ ۵۶.۹۰ ۱۰.۰۰ ۲.۱۹ ۱۴۵.۰۰ ۳.۴۹ ۳۰.۱۰ ۱.۵۹ ۸.۸
۱۰۰ X 75 X 9 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۵.۱۰ ۱۱.۸۰ ۳.۱۵ ۱.۹۱ ۰.۵۴۹ ۱۴۸.۰۰ ۲۱.۵۰ ۳.۱۳ ۷۱.۰۰ ۱۲.۷۰ ۲.۱۷ ۱۸۱.۰۰ ۳.۴۷ ۳۷.۸۰ ۱.۵۹ ۷.۰
۱۰۰ X 75 X 11 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۸.۲۰ ۱۴.۳۰ ۳.۲۳ ۱.۹۹ ۰.۵۴۵ ۱۷۶.۰۰ ۲۵.۹۰ ۳.۱۱ ۸۴.۰۰ ۱۵.۳۰ ۲.۱۵ ۲۱۴.۰۰ ۳.۴۴ ۴۵.۴۰ ۱.۵۸ ۵.۲
۱۲۰ X 80 X 8 ۱۱.۰ ۵.۵ ۱۵.۵۰ ۱۲.۲۰ ۳.۸۳ ۱.۸۷ ۰.۴۴۱ ۲۲۶.۰۰ ۲۷.۶۰ ۳.۸۲ ۸۰.۸۰ ۱۳.۲۰ ۲.۲۹ ۲۶۱.۰۰ ۴.۱۰ ۴۵.۸۰ ۱.۷۲ ۲۴.۰
۱۲۰ X 80 X 10 ۱۱.۰ ۵.۵ ۱۹.۱۰ ۱۵.۰۰ ۳.۹۲ ۱.۹۵ ۰.۴۳۸ ۲۷۶.۰۰ ۳۴.۱۰ ۳.۸۰ ۹۸.۱۰ ۱۶.۲۰ ۲.۲۷ ۳۱۸.۰۰ ۴.۰۷ ۵۶.۱۰ ۱.۷۱ ۲۲.۲
۱۲۰ X 80 X 12 ۱۱.۰ ۵.۵ ۲۲.۷۰ ۱۷.۸۰ ۴.۰۰ ۲.۰۳ ۰.۴۳۳ ۳۲۳.۰۰ ۴۰.۴۰ ۳.۷۷ ۱۱۴.۰۰ ۱۹.۱۰ ۲.۲۵ ۳۷۱.۰۰ ۴.۰۴ ۶۶.۱۰ ۱.۷۱ ۲۰.۲
۱۲۰ X 80 X 14 ۱۱.۰ ۵.۵ ۲۶.۲۰ ۲۰.۵۰ ۴.۰۸ ۲.۱۰ ۰.۴۲۹ ۳۶۸.۰۰ ۴۶.۴۰ ۳.۷۵ ۱۳۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲.۲۳ ۴۲۱.۰۰ ۴.۰۱ ۷۵.۸۰ ۱.۷۰ ۱۸.۴
۱۳۰ X 65 X 8 ۱۱.۰ ۵.۵ ۱۵.۱۰ ۱۱.۹۰ ۴.۵۶ ۱.۳۷ ۰.۲۶۳ ۲۶۳.۰۰ ۳۱.۱۰ ۴.۱۷ ۴۴.۸۰ ۸.۷۲ ۱.۷۲ ۲۸۰.۰۰ ۴.۳۱ ۲۸.۶۰ ۱.۳۸ ۴۸.۶
۱۳۰ X 65 X 10 ۱۱.۰ ۵.۵ ۱۸.۶۰ ۱۴.۶۰ ۴.۶۵ ۱.۴۵ ۰.۲۵۹ ۳۲۱.۰۰ ۳۸.۴۰ ۴.۱۵ ۵۴.۲۰ ۱۰.۷۰ ۱.۷۱ ۳۴۰.۰۰ ۴.۲۷ ۳۵.۰۰ ۱.۳۷ ۴۶.۸
۱۳۰ X 65 X 12 ۱۱.۰ ۵.۵ ۲۲.۱۰ ۱۷.۳۰ ۴.۷۴ ۱.۵۳ ۰.۲۵۵ ۳۷۶.۰۰ ۴۵.۵۰ ۴.۱۲ ۶۳.۰۰ ۱۲.۷۰ ۱.۶۹ ۳۹۷.۰۰ ۴.۲۴ ۴۱.۲۰ ۱.۳۷ ۴۴.۶
۱۳۰ X 75 X 8 ۱۰.۵ ۵.۵ ۱۵.۹۰ ۱۲.۵۰ ۴.۳۶ ۱.۶۵ ۰.۳۳۹ ۲۷۶.۰۰ ۳۱.۹۰ ۴.۱۷ ۶۸.۳۰ ۱۱.۷۰ ۲.۰۸ ۳۰۳.۰۰ ۴.۳۷ ۴۱.۳۰ ۱.۶۱ ۳۹.۲
۱۳۰ X 75 X 10 ۱۰.۵ ۵.۵ ۱۹.۶۰ ۱۵.۴۰ ۴.۴۵ ۱.۷۳ ۰.۳۳۶ ۳۳۷.۰۰ ۳۹.۴۰ ۴.۱۴ ۸۲.۹۰ ۱۴.۴۰ ۲.۰۶ ۳۶۹.۰۰ ۴.۳۴ ۵۰.۶۰ ۱.۶۱ ۳۷.۴
۱۳۰ X 75 X 12 ۱۰.۵ ۵.۵ ۲۳.۳۰ ۱۸.۳۰ ۴.۵۳ ۱.۸۱ ۰.۳۳۲ ۳۹۵.۰۰ ۴۶.۶۰ ۴.۱۲ ۹۶.۵۰ ۱۷.۰۰ ۲.۰۴ ۴۳۲.۰۰ ۴.۳۱ ۵۹.۶۰ ۱.۶۰ ۳۵.۴
۱۳۰ X 90 X 10 ۱۲.۰ ۶.۰ ۲۱.۲۰ ۱۶.۶۰ ۴.۱۵ ۲.۱۸ ۰.۴۷۲ ۳۵۸.۰۰ ۴۰.۵۰ ۴.۱۱ ۱۴۱.۰۰ ۲۰.۶۰ ۲.۵۸ ۴۲۰.۰۰ ۴.۴۶ ۷۸.۵۰ ۱.۹۳ ۲۰.۴
۱۳۰ X 90 X 12 ۱۲.۰ ۶.۰ ۲۵.۱۰ ۱۹.۷۰ ۴.۲۴ ۲.۲۶ ۰.۴۶۸ ۴۲۰.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴.۰۹ ۱۶۵.۰۰ ۲۴.۴۰ ۲.۵۶ ۴۹۲.۰۰ ۴.۴۳ ۹۲.۶۰ ۱.۹۲ ۱۸.۶
۱۵۰ X 75 X 9 ۱۰.۵ ۵.۵ ۱۹.۵۰ ۱۵.۳۰ ۵.۲۸ ۱.۵۷ ۰.۲۶۵ ۴۵۵.۰۰ ۴۶.۸۰ ۴.۸۳ ۷۸.۳۰ ۱۳.۲۰ ۲.۰۰ ۴۸۴.۰۰ ۴.۹۸ ۵۰.۰۰ ۱.۶۰ ۵۶.۴
۱۵۰ X 75 X 11 ۱۰.۵ ۵.۵ ۲۳.۶۰ ۱۸.۶۰ ۵.۳۷ ۱.۶۵ ۰.۲۶۱ ۵۴۵.۰۰ ۵۶.۶۰ ۴.۸۰ ۹۳.۰۰ ۱۵.۹۰ ۱.۹۸ ۵۷۸.۰۰ ۴.۹۵ ۵۹.۸۰ ۱.۵۹ ۵۴.۴
۱۵۰ X 90 X 10 ۱۲.۵ ۶.۵ ۲۳.۲۰ ۱۸.۲۰ ۴.۹۹ ۲.۰۳ ۰.۳۶۰ ۵۳۲.۰۰ ۵۳.۱۰ ۴.۷۹ ۱۴۵.۰۰ ۲۰.۹۰ ۲.۵۱ ۵۸۹.۰۰ ۵.۰۵ ۸۸.۰۰ ۱.۹۵ ۴۱.۰
۱۵۰ X 90 X 12 ۱۲.۵ ۶.۵ ۲۷.۵۰ ۲۱.۶۰ ۵.۰۸ ۲.۱۱ ۰.۳۵۸ ۶۲۶.۰۰ ۶۳.۱۰ ۴.۷۷ ۱۷۰.۰۰ ۲۴.۷۰ ۲.۴۹ ۶۹۳.۰۰ ۵.۰۲ ۱۰۳.۰۰ ۱.۹۴ ۳۹.۲
۱۵۰ X 100 X 10 ۱۳.۰ ۶.۵ ۲۴.۲۰ ۱۹.۰۰ ۴.۸۰ ۲.۳۴ ۰.۴۴۲ ۵۵۲.۰۰ ۵۴.۱۰ ۴.۷۸ ۱۹۸.۰۰ ۲۵.۸۰ ۲.۸۶ ۶۳۷.۰۰ ۵.۱۳ ۱۱۲.۰۰ ۲.۱۵ ۲۹.۸
۱۵۰ X 100 X 12 ۱۳.۰ ۶.۵ ۲۸.۷۰ ۲۲.۶۰ ۴.۸۹ ۲.۴۲ ۰.۴۳۹ ۶۵۰.۰۰ ۶۴.۲۰ ۴.۷۶ ۲۳۲.۰۰ ۳۰.۶۰ ۲.۸۴ ۷۴۹.۰۰ ۵.۱۰ ۱۳۲.۰۰ ۲.۱۵ ۲۸.۰
۱۵۰ X 100 X 14 ۱۳.۰ ۶.۵ ۳۳.۲۰ ۲۶.۱۰ ۴.۹۷ ۲.۵۰ ۰.۴۳۵ ۷۴۴.۰۰ ۷۴.۱۰ ۴.۷۳ ۲۶۴.۰۰ ۳۵.۲۰ ۲.۸۲ ۸۵۶.۰۰ ۵.۰۷ ۱۵۲.۰۰ ۲.۱۴ ۲۶.۲
۱۶۰ X 80 X 10 ۱۳.۰ ۶.۵ ۲۳.۲۰ ۱۸.۲۰ ۵.۶۳ ۱.۶۹ ۰.۲۶۳ ۶۱۱.۰۰ ۵۸.۹۰ ۵.۱۴ ۱۰۴.۰۰ ۱۶.۵۰ ۲.۱۲ ۶۴۸.۰۰ ۵.۲۹ ۶۷.۰۰ ۱.۷۰ ۵۹.۷
۱۶۰ X 80 X 12 ۱۳.۰ ۶.۵ ۲۷.۵۰ ۲۱.۶۰ ۵.۷۲ ۱.۷۷ ۰.۲۵۹ ۷۲۰.۰۰ ۷۰.۰۰ ۵.۱۱ ۱۲۲.۰۰ ۱۹.۶۰ ۲.۱۰ ۷۶۳.۰۰ ۵.۲۶ ۷۸.۹۰ ۱.۶۹ ۵۷.۹
۱۶۰ X 80 X 14 ۱۳.۰ ۶.۵ ۳۱.۸۰ ۲۵.۰۰ ۵.۸۱ ۱.۸۵ ۰.۲۵۶ ۸۲۳.۰۰ ۸۰.۷۰ ۵.۰۹ ۱۳۹.۰۰ ۲۲.۵۰ ۲.۰۹ ۸۷۱.۰۰ ۵.۲۳ ۹۰.۵۰ ۱.۶۹ ۵۵.۸
۱۸۰ X 90 X 10 ۱۴.۰ ۷.۰ ۲۶.۲۰ ۲۰.۶۰ ۶.۲۸ ۱.۸۵ ۰.۲۶۲ ۸۸۰.۰۰ ۷۵.۱۰ ۵.۸۰ ۱۵۱.۰۰ ۲۱.۲۰ ۲.۴۰ ۹۳۴.۰۰ ۵.۹۷ ۹۷.۴۰ ۱.۹۳ ۶۹.۰
۱۸۰ X 90 X 12 ۱۴.۰ ۷.۰ ۳۱.۲۰ ۲۴.۵۰ ۶.۳۷ ۱.۹۳ ۰.۲۶۱ ۱۰۴۰.۰۰ ۸۹.۳۰ ۵.۷۷ ۱۷۷.۰۰ ۲۵.۱۰ ۲.۳۸ ۱۱۰۰.۰۰ ۵.۹۴ ۱۱۴.۰۰ ۱.۹۲ ۶۷.۰
۱۸۰ X 90 X 14 ۱۴.۰ ۷.۰ ۳۶.۱۰ ۲۸.۳۰ ۶.۴۶ ۲.۰۱ ۰.۲۵۹ ۱۱۹۰.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۵.۷۵ ۲۰۲.۰۰ ۲۸.۹۰ ۲.۳۷ ۱۲۶۰.۰۰ ۵.۹۲ ۱۳۱.۰۰ ۱.۹۱ ۶۵.۰
۲۰۰ X 100 X 10 ۱۵.۰ ۷.۵ ۲۹.۲۰ ۲۳.۰۰ ۶.۹۳ ۲.۰۱ ۰.۲۶۶ ۱۲۲۰.۰۰ ۹۳.۲۰ ۶.۴۶ ۲۱۰.۰۰ ۲۶.۳۰ ۲.۶۸ ۱۳۰۰.۰۰ ۶.۶۶ ۱۳۳.۰۰ ۲.۱۴ ۷۷.۴
۲۰۰ X 100 X 12 ۱۵.۰ ۷.۵ ۳۴.۸۰ ۲۷.۳۰ ۷.۰۳ ۲.۱۰ ۰.۲۶۴ ۱۴۴۰.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۶.۴۳ ۲۴۷.۰۰ ۳۱.۳۰ ۲.۶۷ ۱۵۳۰.۰۰ ۶.۶۳ ۱۵۸.۰۰ ۲.۱۳ ۷۵.۲
۲۰۰ X 100 X 14 ۱۵.۰ ۷.۵ ۴۰.۳۰ ۳۱.۶۰ ۷.۱۲ ۲.۱۸ ۰.۲۶۲ ۱۶۵۰.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۶.۴۱ ۲۸۲.۰۰ ۳۶.۱۰ ۲.۶۵ ۱۷۶۰.۰۰ ۶.۶۰ ۱۸۱.۰۰ ۲.۱۲ ۷۳.۰
۲۰۰ X 100 X 16 ۱۵.۰ ۷.۵ ۴۵.۷۰ ۳۵.۹۰ ۷.۲۰ ۲.۲۶ ۰.۲۵۹ ۱۸۶۰.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۶.۳۸ ۳۱۶.۰۰ ۴۰.۸۰ ۲.۶۳ ۱۹۷۰.۰۰ ۶.۵۷ ۲۰۴.۰۰ ۲.۱۱ ۷۱.۰
۲۵۰ X 90 X 10 ۱۵.۰ ۷.۵ ۳۳.۲۰ ۲۶.۱۰ ۹.۴۵ ۱.۵۶ ۰.۱۵۴ ۲۱۷۰.۰۰ ۱۴۰.۰۰ ۸.۰۸ ۱۶۱.۰۰ ۲۱.۷۰ ۲.۲۰ ۲۲۲۰.۰۰ ۸.۱۷ ۱۱۲.۰۰ ۱.۸۴ ۱۲۶.۰
۲۵۰ X 90 X 12 ۱۵.۰ ۷.۵ ۳۹.۶۰ ۳۱.۱۰ ۹.۵۵ ۱.۶۵ ۰.۱۵۳ ۲۵۷۰.۰۰ ۱۶۶.۰۰ ۸.۰۵ ۱۸۹.۰۰ ۲۵.۸۰ ۲.۱۹ ۲۶۳۰.۰۰ ۸.۱۴ ۱۳۲.۰۰ ۱.۸۳ ۱۲۴.۰
۲۵۰ X 90 X 14 ۱۵.۰ ۷.۵ ۴۵.۹۰ ۳۶.۰۰ ۹.۶۵ ۱.۷۳ ۰.۱۵۲ ۲۹۶۰.۰۰ ۱۹۲.۰۰ ۸.۰۳ ۲۱۶.۰۰ ۲۹.۷۰ ۲.۱۷ ۳۰۲۰.۰۰ ۸.۱۱ ۱۵۲.۰۰ ۱.۸۲ ۱۲۰.۰
۲۵۰ X 90 X 16 ۱۵.۰ ۷.۵ ۵۲.۱۰ ۴۰.۹۰ ۹.۷۴ ۱.۸۱ ۰.۱۵۰ ۳۳۳۰.۰۰ ۲۱۸.۰۰ ۸.۰۰ ۲۴۲.۰۰ ۳۳.۶۰ ۲.۱۶ ۳۴۰۰.۰۰ ۸.۰۸ ۱۷۱.۰۰ ۱.۸۱ ۱۱۸.۰

جدول اشتال نبشی بال مساوی

a X s
mm
r۱
mm
r۲
mm
F
cm۲
G
kg/m
e
cm
w
cm
v۱
cm
Jx=Jy
cm۴
Wx=Wy
cm۳
ix=iy
cm
Jξ
cm۴
iξ
cm
Jη
cm
Wη
cm۳
iη
cm
۲۰ X 3 ۳.۵ ۲.۰ ۱.۱۲ ۰.۸۸ ۰.۶۰ ۱.۴۱ ۰.۸۵ ۰.۳۹ ۰.۲۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۷۴ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۳۷
۲۰ X 4 ۳.۵ ۲.۰ ۱.۴۵ ۱.۱۴ ۰.۶۴ ۱.۴۱ ۰.۹۰ ۰.۴۸ ۰.۳۵ ۰.۵۸ ۰.۷۷ ۰.۷۳ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۳۶
۲۵ X 3 ۳.۵ ۲.۰ ۱.۴۲ ۱.۱۲ ۰.۷۳ ۱.۷۷ ۱.۰۳ ۰.۷۹ ۰.۴۵ ۰.۷۵ ۱.۲۷ ۰.۹۵ ۰.۳۱ ۰.۳۰ ۰.۴۷
۲۵ X 4 ۳.۵ ۲.۰ ۱.۸۵ ۱.۴۵ ۰.۷۶ ۱.۷۷ ۱.۰۸ ۱.۰۱ ۰.۵۸ ۰.۷۴ ۱.۶۱ ۰.۹۳ ۰.۴۰ ۰.۳۷ ۰.۴۷
۲۵ X 5 ۳.۵ ۲.۰ ۲.۲۶ ۱.۷۷ ۰.۸۰ ۱.۷۷ ۱.۱۳ ۱.۱۸ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۱.۸۷ ۰.۹۱ ۰.۵۰ ۰.۴۴ ۰.۴۷
۳۰ X 3 ۵.۰ ۲.۵ ۱.۷۴ ۱.۳۶ ۰.۸۴ ۲.۱۲ ۱.۱۸ ۱.۴۱ ۰.۶۵ ۰.۹۰ ۲.۲۴ ۱.۱۴ ۰.۵۷ ۰.۴۸ ۰.۵۷
۳۰ X 4 ۵.۰ ۲.۵ ۲.۲۷ ۱.۷۸ ۰.۸۹ ۲.۱۲ ۱.۲۴ ۱.۸۱ ۰.۸۶ ۰.۸۹ ۲.۸۵ ۱.۱۲ ۰.۷۶ ۰.۶۱ ۰.۵۸
۳۰ X 5 ۵.۰ ۲.۵ ۲.۷۸ ۲.۱۸ ۰.۹۲ ۲.۱۲ ۱.۳۰ ۲.۱۶ ۱.۰۴ ۰.۸۸ ۳.۴۱ ۱.۱۱ ۰.۹۱ ۰.۷۰ ۰.۵۷
۳۵ X 3 ۵.۰ ۲.۵ ۲.۰۴ ۱.۶۰ ۰.۹۶ ۲.۴۷ ۱.۳۶ ۲.۲۹ ۰.۹۰ ۱.۰۶ ۳.۶۳ ۱.۳۴ ۰.۹۵ ۰.۷۰ ۰.۶۸
۳۵ X 4 ۵.۰ ۲.۵ ۲.۶۷ ۲.۱۰ ۱.۰۰ ۲.۴۷ ۱.۴۱ ۲.۹۶ ۱.۱۸ ۱.۰۵ ۴.۶۸ ۱.۳۳ ۱.۲۴ ۰.۸۸ ۰.۶۸
۳۵ X 5 ۵.۰ ۲.۵ ۳.۲۸ ۲.۵۷ ۱.۰۴ ۲.۴۷ ۱.۴۷ ۳.۵۶ ۱.۴۵ ۱.۰۴ ۵.۶۳ ۱.۳۱ ۱.۴۹ ۱.۰۱ ۰.۶۷
۳۵ X 6 ۵.۰ ۲.۵ ۳.۸۷ ۳.۰۴ ۱.۰۸ ۲.۴۷ ۱.۵۳ ۴.۱۴ ۱.۷۱ ۱.۰۴ ۶.۵۰ ۱.۳۰ ۱.۷۷ ۱.۱۶ ۰.۶۸
۴۰ X 3 ۶.۰ ۳.۰ ۲.۳۵ ۱.۸۴ ۱.۰۷ ۲.۸۳ ۱.۵۲ ۳.۴۵ ۱.۱۸ ۱.۲۱ ۵.۴۵ ۱.۵۲ ۱.۴۴ ۰.۹۵ ۰.۷۸
۴۰ X 4 ۶.۰ ۳.۰ ۳.۰۸ ۲.۴۲ ۱.۱۲ ۲.۸۳ ۱.۵۸ ۴.۴۸ ۱.۵۶ ۱.۲۱ ۷.۰۹ ۱.۵۲ ۱.۸۶ ۱.۱۸ ۰.۷۸
۴۰ X 5 ۶.۰ ۳.۰ ۳.۷۹ ۲.۹۷ ۱.۱۶ ۲.۸۳ ۱.۶۴ ۵.۴۳ ۱.۹۱ ۱.۲۰ ۸.۶۴ ۱.۵۱ ۲.۲۲ ۱.۳۵ ۰.۷۷
۴۰ X 6 ۶.۰ ۳.۰ ۴.۴۸ ۳.۵۲ ۱.۲۰ ۲.۸۳ ۱.۷۰ ۶.۳۳ ۲.۲۶ ۱.۱۹ ۹.۹۸ ۱.۴۹ ۲.۶۷ ۱.۵۷ ۰.۷۷
۴۵ X 4 ۷.۰ ۳.۵ ۳.۴۹ ۲.۷۴ ۱.۲۳ ۳.۱۸ ۱.۷۵ ۶.۴۳ ۱.۹۷ ۱.۳۶ ۱۰.۲۰ ۱.۷۱ ۲.۶۸ ۱.۵۳ ۰.۸۸
۴۵ X 5 ۷.۰ ۳.۵ ۴.۳۰ ۳.۳۸ ۱.۲۸ ۳.۱۸ ۱.۸۱ ۷.۸۳ ۲.۴۳ ۱.۳۵ ۱۲.۴۰ ۱.۷۰ ۳.۲۵ ۱.۸۰ ۰.۸۷
۴۵ X 6 ۷.۰ ۳.۵ ۵.۰۹ ۴.۰۰ ۱.۳۲ ۳.۱۸ ۱.۸۷ ۹.۱۶ ۲.۸۸ ۱.۳۴ ۱۴.۵۰ ۱.۶۹ ۳.۸۳ ۲.۰۵ ۰.۸۷
۴۵ X 7 ۷.۰ ۳.۵ ۵.۸۶ ۴.۶۰ ۱.۳۶ ۳.۱۸ ۱.۹۲ ۱۰.۴۰ ۳.۳۱ ۱.۳۳ ۱۶.۴۰ ۱.۶۷ ۴.۳۹ ۲.۲۹ ۰.۸۷
۵۰ X 4 ۷.۰ ۳.۵ ۳.۸۹ ۳.۰۶ ۱.۳۶ ۳.۵۴ ۱.۹۲ ۸.۹۷ ۲.۴۶ ۱.۵۲ ۱۴.۲۰ ۱.۹۱ ۳.۷۳ ۱.۹۴ ۰.۹۸
۵۰ X 5 ۷.۰ ۳.۵ ۴.۸۰ ۳.۷۷ ۱.۴۰ ۳.۵۴ ۱.۹۸ ۱۱.۰۰ ۳.۰۵ ۱.۵۱ ۱۷.۴۰ ۱.۹۰ ۴.۵۹ ۲.۳۲ ۰.۹۸
۵۰ X 6 ۷.۰ ۳.۵ ۵.۶۹ ۴.۴۷ ۱.۴۵ ۳.۵۴ ۲.۰۴ ۱۲.۸۰ ۳.۶۱ ۱.۵۰ ۲۰.۴۰ ۱.۸۹ ۵.۲۴ ۲.۵۷ ۰.۹۶
۵۰ X 7 ۷.۰ ۳.۵ ۶.۵۶ ۵.۱۵ ۱.۴۹ ۳.۵۴ ۲.۱۱ ۱۴.۶۰ ۴.۱۵ ۱.۴۹ ۲۳.۱۰ ۱.۸۸ ۶.۰۲ ۲.۸۵ ۰.۹۶
۵۰ X 8 ۷.۰ ۳.۵ ۷.۴۱ ۵.۸۲ ۱.۵۲ ۳.۵۴ ۲.۱۶ ۱۶.۳۰ ۴.۶۸ ۱.۴۸ ۲۵.۷۰ ۱.۸۶ ۶.۸۷ ۳.۱۹ ۰.۹۶
۵۰ X 9 ۷.۰ ۳.۵ ۸.۲۴ ۶.۴۷ ۱.۵۶ ۳.۵۴ ۲.۲۱ ۱۷.۹۰ ۵.۲۰ ۱.۴۷ ۲۸.۱۰ ۱.۸۵ ۷.۶۷ ۳.۴۷ ۰.۹۷
۵۵ X 5 ۸.۰ ۴.۰ ۵.۳۲ ۴.۱۸ ۱.۵۲ ۳.۸۹ ۲.۱۵ ۱۴.۷۰ ۳.۷۰ ۱.۶۶ ۲۳.۳۰ ۲.۰۹ ۶.۱۱ ۲.۸۴ ۱.۰۷
۵۵ X 6 ۸.۰ ۴.۰ ۶.۳۱ ۴.۹۵ ۱.۵۶ ۳.۸۹ ۲.۲۱ ۱۷.۳۰ ۴.۴۰ ۱.۶۶ ۲۷.۴۰ ۲.۰۸ ۷.۲۴ ۳.۲۸ ۱.۰۷
۵۵ X 8 ۸.۰ ۴.۰ ۸.۲۳ ۶.۴۶ ۱.۶۴ ۳.۸۹ ۲.۳۲ ۲۲.۱۰ ۵.۷۲ ۱.۶۴ ۳۴.۸۰ ۲.۰۶ ۹.۳۵ ۴.۰۳ ۱.۰۷
۵۵ X 10 ۸.۰ ۴.۰ ۱۰.۱۰ ۷.۹۰ ۱.۷۲ ۳.۸۹ ۲.۴۳ ۲۶.۳۰ ۶.۹۷ ۱.۶۲ ۴۱.۴۰ ۲.۰۲ ۱۱.۳۰ ۴.۶۵ ۱.۰۶
۶۰ X 5 ۸.۰ ۴.۰ ۵.۸۲ ۴.۵۷ ۱.۶۴ ۴.۲۴ ۲.۳۲ ۱۹.۴۰ ۴.۴۵ ۱.۸۲ ۳۰.۷۰ ۲.۳۰ ۸.۰۳ ۳.۴۶ ۱.۱۷
۶۰ X 6 ۸.۰ ۴.۰ ۶.۹۱ ۵.۴۲ ۱.۶۹ ۴.۲۴ ۲.۳۹ ۲۲.۸۰ ۵.۲۹ ۱.۸۲ ۳۶.۱۰ ۲.۲۹ ۹.۴۳ ۳.۹۵ ۱.۱۷
۶۰ X 8 ۸.۰ ۴.۰ ۹.۰۳ ۷.۰۹ ۱.۷۷ ۴.۲۴ ۲.۵۰ ۲۹.۱۰ ۶.۸۸ ۱.۸۰ ۴۶.۱۰ ۲.۲۶ ۱۲.۱۰ ۴.۸۴ ۱.۱۶
۶۰ X 10 ۸.۰ ۴.۰ ۱۱.۱۰ ۸.۶۹ ۱.۸۵ ۴.۲۴ ۲.۶۲ ۳۴.۹۰ ۸.۴۱ ۱.۷۸ ۵۵.۱۰ ۲.۲۳ ۱۴.۶۰ ۵.۵۷ ۱.۱۵
۶۵ X 6 ۹.۰ ۴.۵ ۷.۵۳ ۵.۹۱ ۱.۸۰ ۴.۶۰ ۲.۵۵ ۲۹.۲۰ ۶.۲۱ ۱.۹۷ ۴۶.۳۰ ۲.۴۸ ۱۲.۱۰ ۴.۷۴ ۱.۲۷
۶۵ X 7 ۹.۰ ۴.۵ ۸.۷۰ ۶.۸۳ ۱.۸۵ ۴.۶۰ ۲.۶۲ ۳۳.۴۰ ۷.۱۸ ۱.۹۶ ۵۳.۰۰ ۲.۴۷ ۱۳.۸۰ ۵.۲۷ ۱.۲۶
۶۵ X 8 ۹.۰ ۴.۵ ۹.۸۵ ۷.۷۳ ۱.۸۹ ۴.۶۰ ۲.۶۷ ۳۷.۵۰ ۸.۱۳ ۱.۹۵ ۵۹.۴۰ ۲.۴۶ ۱۵.۶۰ ۵.۸۴ ۱.۲۶
۶۵ X 9 ۹.۰ ۴.۵ ۱۱.۰۰ ۸.۶۲ ۱.۹۳ ۴.۶۰ ۲.۷۳ ۴۱.۳۰ ۹.۰۴ ۱.۹۴ ۶۵.۴۰ ۲.۴۴ ۱۷.۲۰ ۶.۳۰ ۱.۲۵
۶۵ X 11 ۹.۰ ۴.۵ ۱۳.۲۰ ۱۰.۳۰ ۲.۰۰ ۴.۶۰ ۲.۸۳ ۴۸.۸۰ ۱۰.۸۰ ۱.۹۱ ۷۶.۸۰ ۲.۴۲ ۲۰.۷۰ ۷.۳۱ ۱.۲۵
۷۰ X 6 ۹.۰ ۴.۵ ۸.۱۳ ۶.۳۸ ۱.۹۳ ۴.۹۵ ۲.۷۳ ۳۶.۹۰ ۷.۲۷ ۲.۱۳ ۵۸.۵۰ ۲.۶۸ ۱۵.۳۰ ۵.۶۰ ۱.۳۷
۷۰ X 7 ۹.۰ ۴.۵ ۹.۴۰ ۷.۳۸ ۱.۹۷ ۴.۹۵ ۲.۷۹ ۴۲.۴۰ ۸.۴۳ ۲.۱۲ ۶۷.۱۰ ۲.۶۷ ۱۷.۶۰ ۶.۳۱ ۱.۳۷
۷۰ X 9 ۹.۰ ۴.۵ ۱۱.۹۰ ۹.۳۴ ۲.۰۵ ۴.۹۵ ۲.۹۰ ۵۲.۶۰ ۱۰.۶۰ ۲.۱۰ ۸۳.۱۰ ۲.۶۴ ۲۲.۰۰ ۷.۵۹ ۱.۳۶
۷۰ X 11 ۹.۰ ۴.۵ ۱۴.۳۰ ۱۱.۲۰ ۲.۱۳ ۴.۹۵ ۳.۰۱ ۶۱.۸۰ ۱۲.۷۰ ۲.۰۸ ۹۷.۶۰ ۲.۶۱ ۲۶.۰۰ ۸.۶۴ ۱.۳۵
۷۵ X 6 ۱۰.۰ ۵.۰ ۸.۷۵ ۶.۸۷ ۲.۰۴ ۵.۳۰ ۲.۸۹ ۴۵.۶۰ ۸.۳۵ ۲.۲۸ ۷۲.۲۰ ۲.۸۷ ۱۸.۹۰ ۶.۵۴ ۱.۴۷
۷۵ X 7 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۰.۱۰ ۷.۹۴ ۲.۰۹ ۵.۳۰ ۲.۹۵ ۵۲.۴۰ ۹.۶۷ ۲.۲۸ ۸۳.۶۰ ۲.۸۸ ۲۱.۱۰ ۷.۱۵ ۱.۴۵
۷۵ X 8 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۱.۵۰ ۹.۰۳ ۲.۱۳ ۵.۳۰ ۳.۰۱ ۵۸.۹۰ ۱۱.۰۰ ۲.۲۶ ۹۳.۳۰ ۲.۸۵ ۲۴.۴۰ ۸.۱۱ ۱.۴۶
۷۵ X 10 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۴.۱۰ ۱۱.۱۰ ۲.۲۱ ۵.۳۰ ۳.۱۲ ۷۱.۴۰ ۱۳.۵۰ ۲.۲۵ ۱۱۳.۰۰ ۲.۸۳ ۲۹.۸۰ ۹.۵۵ ۱.۴۵
۷۵ X 12 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۶.۷۰ ۱۳.۱۰ ۲.۲۹ ۵.۳۰ ۳.۲۴ ۸۲.۴۰ ۱۵.۸۰ ۲.۲۲ ۱۳۰.۰۰ ۲.۷۹ ۳۴.۷۰ ۱۰.۷۰ ۱.۴۴
۸۰ X 7 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۰.۸۰ ۸.۴۹ ۲.۲۱ ۵.۶۶ ۳.۱۳ ۶۴.۲۰ ۱۱.۱۰ ۲.۴۴ ۱۰۲.۰۰ ۳.۰۷ ۲۶.۵۰ ۸.۴۸ ۱.۵۷
۸۰ X 8 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۲.۳۰ ۹.۶۶ ۲.۲۶ ۵.۶۶ ۳.۲۰ ۷۲.۳۰ ۱۲.۶۰ ۲.۴۲ ۱۱۵.۰۰ ۳.۰۶ ۲۹.۶۰ ۹.۲۵ ۱.۵۵
۸۰ X 10 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۵.۱۰ ۱۱.۹۰ ۲.۳۴ ۵.۶۶ ۳.۳۱ ۸۷.۵۰ ۱۵.۵۰ ۲.۴۱ ۱۳۹.۰۰ ۳.۰۳ ۳۵.۹۰ ۱۰.۹۰ ۱.۵۴
۸۰ X 12 ۱۰.۰ ۵.۰ ۱۷.۹۰ ۱۴.۱۰ ۲.۴۱ ۵.۶۶ ۳.۴۱ ۱۰۲.۰۰ ۱۸.۲۰ ۲.۳۹ ۱۶۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴۳.۰۰ ۱۲.۶۰ ۱.۵۳
۸۰ X 14 ۱۰.۰ ۵.۰ ۲۰.۶۰ ۱۶.۱۰ ۲.۴۸ ۵.۶۶ ۳.۵۱ ۱۱۵.۰۰ ۲۰.۸۰ ۲.۳۶ ۱۸۱.۰۰ ۲.۹۶ ۴۸.۶۰ ۱۳.۹۰ ۱.۵۴
۹۰ X 8 ۱۱.۰ ۵.۵ ۱۳.۹۰ ۱۰.۹۰ ۲.۵۰ ۶.۳۶ ۳.۵۳ ۱۰۴.۰۰ ۱۶.۱۰ ۲.۷۴ ۱۶۵.۰۰ ۳.۴۵ ۴۳.۵۰ ۱۲.۳۰ ۱.۷۷
۹۰ X 9 ۱۱.۰ ۵.۵ ۱۵.۵۰ ۱۲.۲۰ ۲.۵۴ ۶.۳۶ ۳.۵۹ ۱۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲.۷۴ ۱۸۴.۰۰ ۳.۴۵ ۴۷.۸۰ ۱۳.۳۰ ۱.۷۶
۹۰ X 11 ۱۱.۰ ۵.۵ ۱۸.۷۰ ۱۴.۷۰ ۲.۶۲ ۶.۳۶ ۳.۷۰ ۱۳۸.۰۰ ۲۱.۶۰ ۲.۷۲ ۲۱۸.۰۰ ۳.۴۱ ۵۷.۱۰ ۱۵.۴۰ ۱.۷۵
۹۰ X 13 ۱۱.۰ ۵.۵ ۲۱.۸۰ ۱۷.۱۰ ۲.۷۰ ۶.۳۶ ۳.۸۱ ۱۵۸.۰۰ ۲۵.۱۰ ۲.۶۹ ۲۵۰.۰۰ ۳.۳۹ ۶۵.۹۰ ۱۷.۳۰ ۱.۷۴
۹۰ X 16 ۱۱.۰ ۵.۵ ۲۶.۴۰ ۲۰.۷۰ ۲.۸۱ ۶.۳۶ ۳.۹۷ ۱۸۶.۰۰ ۳۰.۱۰ ۲.۶۶ ۲۹۴.۰۰ ۳.۳۴ ۷۹.۱۰ ۱۹.۹۰ ۱.۷۳
۱۰۰ X 8 ۱۲.۰ ۶.۰ ۱۵.۵۰ ۱۲.۲۰ ۲.۷۴ ۷.۰۷ ۳.۸۷ ۱۴۵.۰۰ ۱۹.۹۰ ۳.۰۶ ۲۳۰.۰۰ ۳.۸۵ ۵۹.۹۰ ۱۵.۵۰ ۱.۹۶
۱۰۰ X 10 ۱۲.۰ ۶.۰ ۱۹.۲۰ ۱۵.۱۰ ۲.۸۲ ۷.۰۷ ۳.۹۹ ۱۷۷.۰۰ ۲۴.۷۰ ۳.۰۴ ۲۸۰.۰۰ ۳.۸۲ ۷۳.۳۰ ۱۸.۴۰ ۱.۹۵
۱۰۰ X 12 ۱۲.۰ ۶.۰ ۲۲.۷۰ ۱۷.۸۰ ۲.۹۰ ۷.۰۷ ۴.۱۰ ۲۰۷.۰۰ ۲۹.۲۰ ۳.۰۲ ۳۲۸.۰۰ ۳.۸۰ ۸۶.۲۰ ۲۱.۰۰ ۱.۹۵
۱۰۰ X 14 ۱۲.۰ ۶.۰ ۲۶.۲۰ ۲۰.۶۰ ۲.۹۸ ۷.۰۷ ۴.۲۱ ۲۳۵.۰۰ ۳۳.۵۰ ۳.۰۰ ۳۷۲.۰۰ ۳.۷۷ ۹۸.۳۰ ۲۳.۴۰ ۱.۹۴
۱۰۰ X 16 ۱۲.۰ ۶.۰ ۲۹.۶۰ ۲۳.۲۰ ۳.۰۶ ۷.۰۷ ۴.۳۲ ۲۶۲.۰۰ ۳۷.۷۰ ۲.۹۷ ۴۱۳.۰۰ ۳.۷۴ ۱۱۱.۰۰ ۲۵.۶۰ ۱.۹۳
۱۰۰ X 20 ۱۲.۰ ۶.۰ ۳۶.۲۰ ۲۸.۴۰ ۳.۲۰ ۷.۰۷ ۴.۵۳ ۳۱۱.۰۰ ۴۵.۷۰ ۲.۹۳ ۴۸۷.۰۰ ۳.۶۷ ۱۳۵.۰۰ ۲۹.۸۰ ۱.۹۳
۱۱۰ X 10 ۱۲.۰ ۶.۰ ۲۱.۲۰ ۱۶.۶۰ ۳.۰۷ ۷.۷۸ ۴.۳۴ ۲۳۹.۰۰ ۳۰.۱۰ ۳.۳۶ ۳۷۹.۰۰ ۴.۲۳ ۹۸.۶۰ ۲۲.۷۰ ۲.۱۶
۱۱۰ X 12 ۱۲.۰ ۶.۰ ۲۵.۱۰ ۱۹.۷۰ ۳.۱۵ ۷.۷۸ ۴.۴۵ ۲۸۰.۰۰ ۳۵.۷۰ ۳.۳۴ ۴۴۴.۰۰ ۴.۲۱ ۱۱۶.۰۰ ۲۶.۱۰ ۲.۱۵
۱۱۰ X 14 ۱۲.۰ ۶.۰ ۲۹.۰۰ ۲۲.۸۰ ۳.۲۱ ۷.۷۸ ۴.۵۴ ۳۱۹.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳.۳۲ ۵۰۵.۰۰ ۴.۱۸ ۱۳۳.۰۰ ۲۹.۳۰ ۲.۱۴
۱۲۰ X 11 ۱۳.۰ ۶.۵ ۲۵.۴۰ ۱۹.۹۰ ۳.۳۶ ۸.۴۹ ۴.۷۵ ۳۴۱.۰۰ ۳۹.۵۰ ۳.۶۶ ۵۴۱.۰۰ ۴.۶۲ ۱۴۰.۰۰ ۲۹.۵۰ ۲.۳۵
۱۲۰ X 12 ۱۳.۰ ۶.۵ ۲۷.۵۰ ۲۱.۶۰ ۳.۴۰ ۸.۴۹ ۴.۸۰ ۳۶۸.۰۰ ۴۲.۷۰ ۳.۶۵ ۵۸۴.۰۰ ۴.۶۰ ۱۵۲.۰۰ ۳۱.۶۰ ۲.۳۵
۱۲۰ X 13 ۱۳.۰ ۶.۵ ۲۹.۷۰ ۲۳.۳۰ ۳.۴۴ ۸.۴۹ ۴.۸۶ ۳۹۴.۰۰ ۴۶.۰۰ ۳.۶۴ ۶۲۵.۰۰ ۴.۵۹ ۱۶۲.۰۰ ۳۳.۳۰ ۲.۳۴
۱۲۰ X 15 ۱۳.۰ ۶.۵ ۳۳.۹۰ ۲۶.۶۰ ۳.۵۱ ۸.۴۹ ۴.۹۶ ۴۴۶.۰۰ ۵۲.۵۰ ۳.۶۳ ۷۰۵.۰۰ ۴.۵۶ ۱۸۶.۰۰ ۳۷.۵۰ ۲.۳۴
۱۳۰ X 12 ۱۴.۰ ۷.۰ ۳۰.۰۰ ۲۳.۶۰ ۳.۶۴ ۹.۱۹ ۵.۱۵ ۴۷۲.۰۰ ۵۰.۴۰ ۳.۹۷ ۷۵۰.۰۰ ۵.۰۰ ۱۹۴.۰۰ ۳۷.۷۰ ۲.۵۴
۱۳۰ X 14 ۱۴.۰ ۷.۰ ۳۴.۷۰ ۲۷.۲۰ ۳.۷۲ ۹.۱۹ ۵.۲۶ ۵۴۰.۰۰ ۵۸.۲۰ ۳.۹۴ ۸۵۷.۰۰ ۴.۹۷ ۲۲۳.۰۰ ۴۲.۴۰ ۲.۵۳
۱۳۰ X 16 ۱۴.۰ ۷.۰ ۳۹.۳۰ ۳۰.۹۰ ۳.۸۰ ۹.۱۹ ۵.۳۷ ۶۰۵.۰۰ ۶۵.۸۰ ۳.۹۲ ۹۵۹.۰۰ ۴.۹۴ ۲۵۱.۰۰ ۴۶.۷۰ ۲.۵۲
۱۴۰ X 13 ۱۵.۰ ۷.۵ ۳۵.۰۰ ۲۷.۵۰ ۳.۹۲ ۹.۹۰ ۵.۵۴ ۶۳۸.۰۰ ۶۳.۳۰ ۴.۲۷ ۱۰۱۰.۰۰ ۵.۳۸ ۲۶۲.۰۰ ۴۷.۳۰ ۲.۷۴
۱۴۰ X 15 ۱۵.۰ ۷.۵ ۴۰.۰۰ ۳۱.۴۰ ۴.۰۰ ۹.۹۰ ۵.۶۶ ۷۲۳.۰۰ ۷۲.۳۰ ۴.۲۵ ۱۱۵۰.۰۰ ۵.۳۶ ۲۹۸.۰۰ ۵۲.۷۰ ۲.۷۳
۱۵۰ X 12 ۱۶.۰ ۸.۰ ۳۴.۸۰ ۲۷.۳۰ ۴.۱۲ ۱۰.۶۰ ۵.۳۸ ۷۳۷.۰۰ ۶۷.۷۰ ۴.۶۰ ۱۱۷۰.۰۰ ۵.۸۰ ۳۰۳.۰۰ ۵۲.۰۰ ۲.۹۵
۱۵۰ X 14 ۱۶.۰ ۸.۰ ۴۰.۳۰ ۳۱.۶۰ ۴.۲۱ ۱۰.۶۰ ۵.۹۵ ۸۴۵.۰۰ ۷۸.۲۰ ۴.۵۸ ۱۳۴۰.۰۰ ۵.۷۷ ۳۴۷.۰۰ ۵۸.۳۰ ۲.۹۴
۱۵۰ X 15 ۱۶.۰ ۸.۰ ۴۳.۰۰ ۳۳.۸۰ ۴.۲۵ ۱۰.۶۰ ۶.۰۱ ۸۹۸.۰۰ ۸۳.۵۰ ۴.۵۷ ۱۴۳۰.۰۰ ۵.۷۶ ۳۷۰.۰۰ ۶۱.۶۰ ۲.۹۳
۱۵۰ X 16 ۱۶.۰ ۸.۰ ۴۵.۷۰ ۳۵.۹۰ ۴.۲۹ ۱۰.۶۰ ۶.۰۷ ۹۴۹.۰۰ ۸۸.۷۰ ۴.۵۶ ۱۵۱۰.۰۰ ۵.۷۴ ۳۹۱.۰۰ ۶۴.۴۰ ۲.۹۳
۱۵۰ X 18 ۱۶.۰ ۸.۰ ۵۱.۰۰ ۴۰.۱۰ ۴.۳۶ ۱۰.۶۰ ۶.۱۷ ۱۰۵۰.۰۰ ۹۹.۳۰ ۴.۵۴ ۱۶۷۰.۰۰ ۵.۷۰ ۴۳۸.۰۰ ۷۱.۰۰ ۲.۹۳
۱۵۰ X 20 ۱۶.۰ ۸.۰ ۵۶.۳۰ ۴۴.۲۰ ۴.۴۴ ۱۰.۶۰ ۶.۲۸ ۱۱۵۰.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۴.۵۱ ۱۸۲۰.۰۰ ۵.۶۸ ۴۷۷.۰۰ ۷۶.۰۰ ۲.۹۱
۱۶۰ X 15 ۱۷.۰ ۸.۵ ۴۶.۱۰ ۳۶.۲۰ ۴.۴۹ ۱۱.۳۰ ۶.۳۵ ۱۱۰۰.۰۰ ۹۵.۶۰ ۴.۸۸ ۱۷۵۰.۰۰ ۶.۱۵ ۴۵۳.۰۰ ۷۱.۳۰ ۳.۱۴
۱۶۰ X 17 ۱۷.۰ ۸.۵ ۵۱.۸۰ ۴۰.۷۰ ۴.۵۷ ۱۱.۳۰ ۶.۴۶ ۱۲۳۰.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۴.۸۶ ۱۹۵۰.۰۰ ۶.۱۳ ۵۰۶.۰۰ ۷۸.۳۰ ۳.۱۳
۱۶۰ X 19 ۱۷.۰ ۸.۵ ۵۷.۵۰ ۴۵.۱۰ ۴.۶۵ ۱۱.۳۰ ۶.۵۸ ۱۳۵۰.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۴.۸۴ ۲۱۴۰.۰۰ ۶.۱۰ ۵۵۸.۰۰ ۸۴.۸۰ ۳.۱۲
۱۸۰ X 16 ۱۸.۰ ۹.۰ ۵۵.۴۰ ۴۳.۵۰ ۵.۰۲ ۱۲.۷۰ ۷.۱۱ ۱۶۸۰.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۵.۵۱ ۲۶۹۰.۰۰ ۶.۹۶ ۶۷۹.۰۰ ۹۵.۵۰ ۳.۵۰
۱۸۰ X 18 ۱۸.۰ ۹.۰ ۶۱.۹۰ ۴۸.۶۰ ۵.۱۰ ۱۲.۷۰ ۷.۲۲ ۱۸۷۰.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۵.۴۹ ۲۹۷۰.۰۰ ۶.۹۳ ۷۵۷.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۳.۴۹
۱۸۰ X 20 ۱۸.۰ ۹.۰ ۶۸.۴۰ ۵۳.۷۰ ۵.۱۸ ۱۲.۷۰ ۷.۳۳ ۲۰۴۰.۰۰ ۱۶۰.۰۰ ۵.۴۷ ۳۲۶۰.۰۰ ۶.۹۰ ۸۳۰.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۳.۴۹
۱۸۰ X 22 ۱۸.۰ ۹.۰ ۷۴.۷۰ ۵۸.۶۰ ۵.۲۶ ۱۲.۷۰ ۷.۴۴ ۲۲۱۰.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۵.۴۴ ۳۵۱۰.۰۰ ۶.۸۶ ۹۱۸.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۳.۵۰
۲۰۰ X 16 ۱۸.۰ ۹.۰ ۶۱.۸۰ ۴۸.۵۰ ۵.۵۲ ۱۴.۱۰ ۷.۸۰ ۲۳۴۰.۰۰ ۱۶۲.۰۰ ۶.۱۵ ۳۷۴۰.۰۰ ۷.۷۸ ۹۴۳.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۳.۹۱
۲۰۰ X 18 ۱۸.۰ ۹.۰ ۶۹.۱۰ ۵۴.۳۰ ۵.۶۰ ۱۴.۱۰ ۷.۹۲ ۲۶۰۰.۰۰ ۱۸۱.۰۰ ۶.۱۳ ۴۱۵۰.۰۰ ۷.۷۵ ۱۰۵۰.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۳.۹۰
۲۰۰ X 20 ۱۸.۰ ۹.۰ ۷۶.۴۰ ۵۹.۹۰ ۵.۶۸ ۱۴.۱۰ ۸.۰۴ ۲۸۵۰.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۶.۱۱ ۴۵۴۰.۰۰ ۷.۷۲ ۱۱۶۰.۰۰ ۱۴۴.۰۰ ۳.۸۹
۲۰۰ X 24 ۱۸.۰ ۹.۰ ۹۰.۶۰ ۷۱.۱۰ ۵.۸۴ ۱۴.۱۰ ۸.۲۶ ۳۳۳۰.۰۰ ۲۳۵.۰۰ ۶.۰۶ ۵۲۸۰.۰۰ ۷.۶۴ ۱۳۸۰.۰۰ ۱۶۷.۰۰ ۳.۹۰
۲۰۰ X 28 ۱۸.۰ ۹.۰ ۱۰۵.۰۰ ۸۲.۰۰ ۵.۹۹ ۱۴.۱۰ ۸.۴۷ ۳۷۸۰.۰۰ ۲۷۰.۰۰ ۶.۰۲ ۵۹۹۰.۰۰ ۷.۵۷ ۱۵۸۰.۰۰ ۱۸۶.۰۰ ۳.۸۹