شماره های تماس

جدول اشتال میلگرد

جدول اشتال میلگرد

جدول اشتال میلگرد

معرفی و بررسی جدول اشتال میلگرد

خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه و خلق کننده جداول اشتال برای انواع مقاطع فولادی می باشد. در این جداول مشخصات هندسی نیم رخ مقاطع فولادی از جمله تیرآهن موجود می باشد. مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده از جمله اشتال تیرآهن در اندازه های مختلف ارائه شده است.

مشاهده جدول وزنی میلگرد
d ‪(mm )‬    G kg/mWU d ‪(mm)‬   سطح G kg/mWU  
cm2 ‎/mCm3cm2 ‎/m
سطحcm3cm3
ABCm3AB
۸۰,۵۰۳۰,۳۹۵۰,۰۵۰۲۵۱۸۵
۱۰۰,۷۸۵۰,۶۱۷۰,۰۹۸۳۱۴۹۰۵۶,۷۴۴,۵۶۰,۳۲۶۷۰
۱۲۱,۱۳۰,۸۸۸۰,۱۷۰۳۷۷۹۵۶۳,۶۴۹,۹۷۱,۶۲۸۳۰
۱۳۱,۳۳۱,۰۴۰,۲۱۶۴۰۸۱۰۰۷۰,۹۵۵,۶۸۴,۲۲۹۸۰
۱۴۱,۵۴۱,۲۱۰,۲۶۹۴۴۰۱۱۰۷۸,۵۶۱,۷۹۸,۲۳۱۴۰
۱۵۱,۷۷۱,۳۹۰,۳۳۱۴۷۱۹۵,۰۷۴,۶۱۳۱۳۴۶۰
۱۶۲,۰۱۱,۵۸۰,۴۰۲۵۰۳۱۱۳۸۸,۸۱۷۰۳۷۷۰
۱۷۲,۲۷۱,۷۸۰,۴۸۲۵۳۴۱۳۳۱۰۴۲۱۶۴۰۸۰
۱۸۲,۵۴۲,۰۰۰,۵۷۳۵۶۵۱۵۴۱۲۱۲۶۹۴۴۰۰
۱۹۲,۸۴۲,۲۳۰,۶۷۳۵۹۷۱۷۷۱۳۹۳۳۱۴۷۱۰
۳,۱۴۲,۴۷۰,۷۸۵۶۲۸۲۰۱۱۵۸۴۰۲۵۰۳۰
۲۰۳,۴۶۲,۷۲۰,۹۰۹۶۶۰۲۲۷۱۷۸۴۸۲۵۳۴۰
۲۱۳,۸۰۲,۹۸۱,۰۵۶۹۱۲۵۴۲۰۰۵۷۳۵۶۵۰
۲۲۴,۱۵۲,۲۶۱,۱۹۷۲۳۲۸۴۲۲۳۶۷۳۵۹۷۰
۲۳۴,۵۲۳,۵۵۱,۳۶۷۵۴۲۰۰۳۱۴۲۴۷۷۸۵۶۲۸۰
۲۴۴,۹۱۳,۸۵۱,۵۳۷۸۵
۲۵۵,۳۱۴,۱۷۱,۷۳۸۱۷میلگرد فولادی غیر استاندارد
۵,۷۳۴,۴۹۱,۹۳۸۴۸
۲۷۲۶۶,۱۶۴,۸۳۲,۱۶۸۸۰
۲۸۷,۰۷۵,۵۵۲,۶۵۹۴۲
۳۰۷,۵۵۵,۹۲۲,۹۲۹۷۴۱۰۵۸۴,۶۶۸,۰۱۱۴۳۳۰۰
۳۱۸,۰۴۶,۳۱۳,۲۲۱۰۱۰۱۱۵۱۰۴۸۱,۵۱۴۹۳۶۱۰
۳۲۹,۰۸۷,۱۳۳,۸۶۱۰۷۰۱۲۵۱۲۳۹۶,۳۱۹۲۳۹۳۰
۹,۶۲۷,۵۵۴,۲۱۱۱۰۰۱۳۵۱۴۳۱۱۲۲۴۲۴۲۴۰
۳۵۱۰,۲۷,۹۹۴,۵۸۱۱۳۰۱۴۵۱۶۵۱۳۰۳۰۰۴۵۵۰
۳۴۱۰,۸۸,۴۴۴,۹۷۱۱۶۰
۳۷۱۱,۳۸,۹۰۵,۳۹۱۱۹۰۱۵۵۵۱۸۹۱۴۸۳۶۶۴۸۷۰
۳۸۳۶۱۲,۶۹,۸۶۶,۲۸۱۲۶۰۱۶۵۲۱۴۱۶۸۴۴۱۵۱۸۰
۴۰۱۳,۹۱۰,۹۷,۲۷۱۳۲۰۱۷۵۲۴۱۱۸۹۵۲۶۵۵۰۰
۴۲۱۵,۲۱۱,۹۸,۳۶۱۳۸۰۱۸۵۲۶۹۲۱۱۶۲۲۵۸۱۰
۴۴۱۵,۹۱۲,۵۸,۹۵۱۴۱۰
۴۵۱۷,۳۱۳,۶۱۰,۲۱۴۸۰۲۱۰۳۴۶۲۷۲۹۰۹۶۶۰۰
۱۸,۱۱۴,۲۱۰,۹۱۵۱۰۲۲۰۳۸۰۲۸۹۱۰۴۵۶۹۱۰
۵۰۴۷۱۹,۶۱۵,۴۱۲,۳۱۵۷۰۲۳۰۴۱۶۳۲۶۱۱۹۴۷۲۲۰
۵۲۴۸۲۱,۲۱۶,۷۱۳,۸۱۶۳۰۲۴۰۴۵۲۳۵۵۱۳۵۷۷۵۴۰
۲۲,۱۱۷,۳۱۴,۶۱۶۷۰
۵۵۲۳,۸۱۸,۷۱۶,۳۱۷۳۰۲۵۰۴۹۱۳۸۵۱۵۳۴۷۸۵۰
۳۸۳۶۱۲,۶۹,۸۶۶,۲۸۱۲۶۰۱۶۵۲۱۴۱۶۸۴۴۱۵۱۸۰
۴۰۱۳,۹۱۰,۹۷,۲۷۱۳۲۰۱۷۵۲۴۱۱۸۹۵۲۶۵۵۰۰
۴۲۱۵,۲۱۱,۹۸,۳۶۱۳۸۰۱۸۵۲۶۹۲۱۱۶۲۲۵۸۱۰
۴۴۱۵,۹۱۲,۵۸,۹۵۱۴۱۰
۴۵۱۷,۳۱۳,۶۱۰,۲۱۴۸۰۲۱۰۳۴۶۲۷۲۹۰۹۶۶۰۰
۱۸,۱۱۴,۲۱۰,۹۱۵۱۰۲۲۰۳۸۰۲۸۹۱۰۴۵۶۹۱۰
۵۰۴۷۱۹,۶۱۵,۴۱۲,۳۱۵۷۰۲۳۰۴۱۶۳۲۶۱۱۹۴۷۲۲۰
۵۲۴۸۲۱,۲۱۶,۷۱۳,۸۱۶۳۰۲۴۰۴۵۲۳۵۵۱۳۵۷۷۵۴۰
۲۲,۱۱۷,۳۱۴,۶۱۶۷۰
۵۵۲۳,۸۱۸,۷۱۶,۳۱۷۳۰۲۵۰۴۹۱۳۸۵۱۵۳۴۷۸۵۰