شماره های تماس

inventory list

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۲:۵۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۱۳:۲۵

#شكفته 
#نبشي_ناوداني 
#كارخانه 

بارگيري از مشهد 

نبشي ٣ سبك_____۹۱۵۰۰
نبشي ٤ سبك_____
نبشي ٤ استاندارد_____
نبشي ٥ سبك_____۹۰۰۰۰
نبشي ٥ استاندارد_____
نبشي ٦ سبك_____۹۰۰۰۰
نبشي ٦ استاندارد_____
نبشي ٨ سبك_____۹۰۵۰۰
نبشي ٨ استاندارد_____
نبشي ١٠ استاندارد_____۹۰۵۰۰
ناوداني ٦ سبك_____
ناوداني ٨ سبك_____
ناوداني ٨ استاندارد_____
سپري ٤_____
سپري ٥_____

بارگيري از يزد

نبشي ٨ كوتاه و بلند_____۹۰۵۰۰
نبشي ١٠ كوتاه و بلند____۹۰۵۰۰
ناوداني ٨ سبك كوتاه و بلند____۹۰۵۰۰
ناوداني ١٠ سبك كوتاه و بلند_____۹۰۵۰۰
ناوداني ١٢ سبك كوتاه و بلند_____۹۰۵۰۰
ناوداني ١٤ سبك كوتاه و بلند_____۹۰۵۰۰
ناوداني ١٦ سبك كوتاه و بلند_____۹۰۵۰۰


٦٦٩١١٠٠٧٠٢١

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۳:۳۲

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ - ۱۲:۵۵

#قیمت_ناودانی


 ارتباط  مستقیم با کارشناس بازرگانی:
  ۰۲۱۴۵۳۰۶

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ - ۱۲:۲۱

#قیمت_نبشی


 ارتباط  مستقیم با کارشناس بازرگانی:
  ۰۲۱۴۵۳۰۶
 داخلی ۱۴۲

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳:۰۶

#جاويد_بناب
#نبشي 


نبشي ٤/٣_____۹۰۲۰۰
نبشي ٤/٤_____۸۸۶۰۰
نبشي ٥/٣_____۹۰۲۰۰
نبشي ٥/٤_____۸۹۶۰۰
نبشي ٥/٥_____۸۹۴۰۰
نبشي ٦/٣_____۹۲۳۰۰
نبشي ٦/٤_____۸۹۶۰۰
نبشي ٦/٥_____۸۹۴۰۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۳:۰۵

#شكفته 
#نبشي_ناوداني 
#كارخانه 

بارگيري از مشهد 

نبشي ٣ سبك_____۹۱۰۰۰
نبشي ٤ سبك_____۹۱۰۰۰
نبشي ٤ استاندارد_____
نبشي ٥ سبك_____۹۰۰۰۰
نبشي ٥ استاندارد_____
نبشي ٦ سبك_____۹۰۰۰۰
نبشي ٦ استاندارد_____
نبشي ٨ سبك_____۹۰۰۰۰
نبشي ٨ استاندارد_____
نبشي ١٠ استاندارد_____۹۰۰۰۰
ناوداني ٦ سبك_____
ناوداني ٨ سبك_____
ناوداني ٨ استاندارد_____
سپري ٤_____
سپري ٥_____

بارگيري از يزد

نبشي ٨ كوتاه و بلند_____۹۰۰۰۰
نبشي ١٠ كوتاه و بلند____۹۰۰۰۰
ناوداني ٨ سبك كوتاه و بلند____۹۰۰۰۰
ناوداني ١٠ سبك كوتاه و بلند_____۹۰۰۰۰
ناوداني ١٢ سبك كوتاه و بلند_____۹۰۰۰۰
ناوداني ١٤ سبك كوتاه و بلند_____۹۰۰۰۰
ناوداني ١٦ سبك كوتاه و بلند_____۹۰۰۰۰


٦٦٩١١٠٠٧٠٢١

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳:۲۰

#آونگان
#اراك
#نبشي 

نبشي ٨ كوتاه_____
نبشي بلند كوتاه_____
نبشي ١٠ كوتاه ______٨٨٠٠٠
نبشي ١٠ بلند ______٩٠٠٠٠
نبشي ١٢ كوتاه ______٨٨٠٠٠
نبشي ١٢ بلند ______٩٠٠٠٠

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۳:۱۷

#دهشير_يزد
#ناوداني 
#نبشي 


ناوداني ٦ سبك______۸۹۵۰۰
ناوداني ١٠ سبك كوتاه______
ناوداني ١٠ سبك بلند______
ناوداني ١٢ سبك كوتاه ٨۸۵۰۰
ناوداني ١٢ سبك بلند____۸۸۵۰۰


٦٦٩١١٠٠٧٠٢١

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۵ - ۱۲:۲۲

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۵ - ۱۲:۰۳

#قیمت_نبشی


 ارتباط  مستقیم با کارشناس بازرگانی:
  ۰۲۱۴۵۳۰۶
 داخلی ۱۴۲
برای مشاه

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۳:۱۲

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۳:۰۱

#آريان_فولاد 
#نبشي_ناوداني 
#كارخانه 


نبشي ٤ گوشت ٢/٥_____
نبشي ٤ گوشت ٣_____٩٠٠٠٠
نبشي ٤ گوشت ٤_____٨٧٥٠٠
نبشي ٥ گوشت ٤_____
نبشي ٥ گوشت ٥_____٨٧٥٠٠
نبشي ٦ گوشت ٥_____
نبشي ٦ گوشت ٦_____
نبشي ٧ گوشت ٥_____
نبشي ٧ گوشت ٧_____٨٧٥٠٠
نبشي ٨ گوشت ٨_____٨٨٥٠٠
نبشي ١٠ گوشت ١٠_____٨٨٥٠٠
نبشي ١٢ گوشت ١٢_____
نبشي ١٣ گوشت ١٢_____call
نبشي ١٣ گوشت ١٣_____call
نبشي ١٤ گوشت ١٢_____call
نبشي ١٤ گوشت ١٤_____call
نبشي ١٥ گوشت ١٥_____call
نبشي ١٦ گوشت ١٤_____call
نبشي ١٦ گوشت ١٦_____call
نبشي ١٨ گوشت ١٨_____call
نبشي ٢٠ گوشت ٢٠_____call
ناوداني ١٠_____
ناوداني ١٢_____

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۳:۰۰

#نبشي
#نستا 
#كارخانه 


كارخانه نورد #نستا تهران

نبشي ٣ سبك_____
نبشي ٤ سبك_____٩١٠٠٠

پول پيش 
بارگيري ٧ روز
محدود و با تاييد مجدد

٦٦٩١١٠٠٧٠٢١

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۶:۴۴

ناودانی سنگین اروپائی
۲۰۰
۱۸۰
۱۴۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۳:۱۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۳:۱۳

#آونگان
#اراك
#نبشي 

نبشي ٨ كوتاه_____
نبشي بلند كوتاه_____
نبشي ١٠ كوتاه ______٨٧٠٠٠
نبشي ١٠ بلند ______٨٩٠٠٠
نبشي ١٢ كوتاه ______٨٧٠٠٠
نبشي ١٢ بلند ______٨٩٠٠٠

با تاييد مجدد
با فاكتور رسمي
پول پيش

٦٦٩١١٠٠٧٠٢١

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۳:۱۲

ناوداني ٨ اروپا (١٠٠kg)____٩٥٠٠٠
ناوداني ١٠ اروپا (١٢٥kg)____٩٥٠٠٠
ناوداني ١٢ اروپا (١٦٥kg)____ ٩٥٠٠٠
ناوداني ١٤ اروپا (١٩٥kg)____٩٣٠٠٠
ناوداني ١٦ اروپا (٢٢٥kg)____٩٧٠٠٠
ناوداني ١٨ اروپا (٢٦٥kg)____١٠١٠٠٠
ناوداني ٢٠ اروپا (٣١٠kg)____١٠١٠٠٠
ناوداني ١٨ سبك (٢٠٠kg)____١٠٦٠٠٠
ناوداني ٢٠ سبك (٢٢٥kg)____١٠٦٠٠٠
٠٢١٦٦٩١١٠٠٧

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۲ - ۱۲:۰۵

#آريان_فولاد 
#نبشي_ناوداني 
#كارخانه 


نبشي ٤ گوشت ٢/٥_____
نبشي ٤ گوشت ٣_____٨٧٠٠٠
نبشي ٤ گوشت ٤_____٨٤٥٠٠
نبشي ٥ گوشت ٤_____٨٤٥٠٠
نبشي ٥ گوشت ٥_____٨٤٥٠٠
نبشي ٦ گوشت ٥_____
نبشي ٦ گوشت ٦_____
نبشي ٧ گوشت ٥_____
نبشي ٧ گوشت ٧_____٨٤٥٠٠
نبشي ٨ گوشت ٨_____٨٤٥٠٠
نبشي ١٠ گوشت ١٠_____٨٥٥٠٠
نبشي ١٢ گوشت ١٢_____٨٤٥٠٠
نبشي ١٣ گوشت ١٢_____call
نبشي ١٣ گوشت ١٣_____call
نبشي ١٤ گوشت ١٢_____call
نبشي ١٤ گوشت ١٤_____call
نبشي ١٥ گوشت ١٥_____call
نبشي ١٦ گوشت ١٤_____call
نبشي ١٦ گوشت ١٦_____call
نبشي ١٨ گوشت ١٨_____call
نبشي ٢٠ گوشت ٢٠_____call
ناوداني ١٠_____
ناوداني ١٢_____با فاكتور رسمي ميباشد

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۲ - ۱۰:۱۵

ناودانی ۲۰ اروپایی سنگین

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

شما می توانید با اعلام صورت بار روزانه خود، به راحتی دیگران را از موجودی و قیمت محصولات قابل عرضه خود مطلع کنید.

برای این کار کافی است نوع محصول را از بین دسته های محصولات انتخاب کنید و پس از آن، مشخصات محصولات خود را در کادر ویرایش درج کنید.

همچنین می توانید یک تصویر برای صورت بار اعلامی خود ضمیمه کنید.

ایجاد درخواست خرید