شماره های تماس

inventory list

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۵

کلاف گرم
۳ * ۱۰۰۰ st 37
3 * 1250 st 37
4 * 1250 st 37
5 * 1500 st 37
انبار مبارکه
۰۲۴۳۲۳۸۵۰۲۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۴

کلاف گرم 
۴*۱۵۰۰ st52
6*1500 st52
8*1500 st52
10*1500 st52
15*1500 st52
بشرط 
انبار اصفهان

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۳

ورق آجدار :

 انبار تهران 

۳/۵میل (۱/۲۵)
٤ميل (١/٢٥)(١/٥)
۵میل (۱۵۰)
۶میل (۱۵۰)
٨میل (۱۲۵*۲۴۴)(۱۵۰×رول)
۱۰میل (۵۱۸×۱۲۵)(۱/۵×رول)


تلفن : ۰۲۱۳۳۵۳۱۴۲۴
تلفن همراه: ٠٩١٢٣٢٤١٧١٠

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۲

 انبار اصفهان

فولاد مبارکه

۳میل (رول*۱/۵)
۴میل (رول*۱/۵)
۵میل (رول*۱/۵)
۶میل (رول*۱/۵)
۱۰میل (رول*۱/۵)
۱۲میل (رول*۱/۵)
۱۵میل (رول*۱/۵)

تلفن: ۰۲۱۳٣٥٣١٤۲۴
تلفن همراه: ٠٩١٢٣٢٤١٧١٠

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۲

ورق اکسین (ST52):
 
بهزاد نوین

۸میل (۶*۲)(۲*۱۲)
۱۰میل (۶*۲)(۲*۱۲)
۱۲میل (۶*۲)
۱۶میل (۶*۲)(۲*۱۲)
۱۸میل (۶*۲)
۲۰میل (۶*۲)(۲*۱۲)
۲۵میل (۶*۲)(۲*۱۲)
۳۰میل (۶*۲)
۳۲میل (۶*۲/۳)(۱۱/۵*۲)
۳۵میل (۶*۲)
۴۰میل (۶*۲)(۲*۱۲)
۴۵میل (۶*۲) 
 ۵۰میل (۶*۲) 
 ۶۰میل(۳/۹*۲/۳) 
 ۷۰میل (طول*۲) 
 ۸۰میل (طول*۲) 
 ۱۰۰میل (طول*۲)

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۱

ورق فولاد اصفهان

 اصفهان

 ۲۰میل (۶×۱)


تلفن: ٠٢١٣٣٥٣١٤٢٤
تلفن همراه: ٠٩١٢٣٢٤١٧١٠
 

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۱

 ۶میل (رول×۱)
 ۸میل (رول×۱)(۱/۳×رول)
 ۱۰میل(رول×۱)(۱۲۵×رول)
 ۱۲میل(رول×۱۱۰)(۱۱۵×رول)
۴۰میل (ابعاد مختلف)

 فروش ویژه

تلفن: ٠٢١٣٣٥٣١٤٢٤
تلفن همراه: ٠٩١٢٣٢٤١٧١٠

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۸

قیمت های مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

میلگرد آجدار A2 سایز ۸ : ۶۴۸۰۰ ریال
میلگرد آجدار A2 سایز ۱۰ : ۶۴۴۰۰ ریال
میلگرد آجدار A2 سایز ۱۲ : ۶۴۰۰۰ ریال

میلگرد آجدار A3 سایز ۸ : ۶۵۸۰۰ ریال
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۰ : ۶۵۴۰۰ ریال
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۲ : ۶۴۲۰۰ ریال
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴ الی ۳۲ : ۶۳۵۰۰ ریال


فروش مستقیم از دفتر مرکزی کارخانه
با تائید مجدد   پول پیش   تخفیف پای آدرس 
شماره تماسهای مستقیم واحد فروش : 
۰۲۱ ۷۲۰۲۸
۰۲۱ ۲۲۹۰۹۸۹۸
۰۲۱ ۲۲۹۰۹۸۹۹
۰۲۱ ۲۲۹۰۹۹۹۸
۰۲۱ ۲۲۹۰۷۲۶۶
۰۲۱ ۲۲۹۰۷۲۶۷
۰۲۱ ۲۲۹۰۷۲۶۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۵

فولاد هشترود: ثابت
  
میلگرد ۸       ۶۶۰۰
    
میلگرد ۱۰ و ۱۲    ۶۵۰۰

میلگرد ۱۴ الی ۲۲  ۶۳۰۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۴

 فولاد دماوند: ثابت
  

میلگرد ۱۶    ۶۱۳۰ تومان

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۴

فولاد امیرآباد : ثابت

کلاف ۶.۵   ۶۵۲۰ تومان

کلاف ۸ و ۱۰ آجدار   ۶۵۰۰ تومان

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۳

 فولاد فردوس ارومیه : ثابت
  
میلگرد ۱۴ و ۱۶   ۶۲۵۰ تومان

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۳

فولاد نیشابور: ثابت


میلگرد ۱۴ الی ۲۲   ۶۲۸۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۲

 فولاد سپهر ایرانیان: ۱۰۰ الی ۱۸۰ تومان کاهش
  
میلگرد ۸      ۶۵۲۰ تومان

میلگرد ۱۰ و ۱۲   ۶۲۲۰ تومان

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۳:۲۵

کارخانه

۸ سمنان:۶۶۵۰. A3

10 سمنان:. A3
12 سمنان:. A3

14 الی ۲۸ سمنان:

جهت دریافت قیمت نهایی تماس بگیرید.

۳۳۱۱۱۲۷۸
۳۳۹۸۹۵۰۲
۳۶۶۱۹۷۲۷

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۳:۲۵

کارخانه

۱۶ دماوند:۶۱۳۰
۱۸ دماوند:
۲۰ دماوند:

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید

۳۳۱۱۱۲۷۸
۳۳۹۸۹۵۰۲
۳۶۶۱۹۷۲۷
۳۶۰۵۵۳۹۵

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۳:۲۴

۶۵ امیراباد:۶۵۲۰
۶۵ امیراباد:۶۶۷۰. ۳sp
65 امیر اباد:۷۲۰۰.کششی
۸ کلاف اجدار:۶۵۰۰
۱۰ کلاف اجدار:۶۵۰۰

۸ کلاف ساده:۶۷۵۰
۱۰ کلاف ساده:۶۷۵۰
۱۲ کلاف ساده:۶۷۵۰

۳۳۱۱۱۲۷۸
۳۳۹۸۹۵۰۲
۳۶۶۱۹۷۲۷
۳۶۰۵۵۳۹۵

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۳:۲۴

کارخانه

۸ ابهر:۶۶۰۰
۱۰ و ۱۲ ابهر:۶۱۰۰
۱۴ الی ۲۵ ابهر:۶۱۰۰

۱۰ ابهر:۶۳۰۰. A3
12 ابهر:۶۱۵۰. A3

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۳:۲۳

کارخانه

۸ بافق یزد:
۱۰ بافق یزد:
۱۲ بافق یزد:
۱۴ و ۱۶ بافق یزد:
۱۸ الی ۳۲ بافق یزد:

بدون فاکتور
جهت دریافت قیمت تماس بگیرید.

۳۳۱۱۱۲۷۸
۳۳۹۸۹۵۰۲
۳۶۶۱۹۷۲۷
۳۶۰۵۵۳۹۵

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۳:۲۳

کارخانه

۱۰ نیشابور:
۱۲ نیشابور:
۱۴ الی ۲۸ نیشابور:
۳۲ نیشابور:

بدون فاکتور
جهت دریافت قیمت تماس بگیرید.

۳۳۱۱۱۲۷۸
۳۳۹۸۹۵۰۲
۳۶۶۱۹۷۲۷
۳۶۰۵۵۳۹۵

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

شما می توانید با اعلام صورت بار روزانه خود، به راحتی دیگران را از موجودی و قیمت محصولات قابل عرضه خود مطلع کنید.

برای این کار کافی است نوع محصول را از بین دسته های محصولات انتخاب کنید و پس از آن، مشخصات محصولات خود را در کادر ویرایش درج کنید.

همچنین می توانید یک تصویر برای صورت بار اعلامی خود ضمیمه کنید.

ایجاد درخواست خرید