شماره های تماس

inventory list

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۱۳:۳۰

ورق٣ميل ١٥٠٠
ورق٤ميل ١٥٠٠
ورق٥ميل ١٥٠٠
ورق ٦ ميل ١٥٠٠. 
ورق٨ ميل ١٥٠٠. 
ورق١٠ ميل ١٥٠٠.
ورق١٢ميل ١٥٠٠
ورق١٥ ميل ١٥٠٠

قیمت عالی پای تلفن ۰۹۱۰۱۳۹۸۵۹۳

اهن الات پیشگام

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۱۲:۱۱

ورق ۱۰ عرض ۱/۵

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق روغنی (سرد)

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۱۱:۵۸

#گروه_شركتهاي_فولاديار

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد
گالوانیزه و رنگی
۰۲۱۷۲۱۲۵ 
http://www.fouladyargroup.com/
https://t.me/fouladyar#گروه_شركتهاي_فولاديار

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد
گالوانیزه و رنگی
۰۲۱۷۲۱۲۵ 
http://www.fouladyargroup.com/
https://t.me/fouladyar

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گالوانیزه و رنگی

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۱۱:۵۸

#گروه_شركتهاي_فولاديار

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد
گالوانیزه و رنگی
۰۲۱۷۲۱۲۵ 
http://www.fouladyargroup.com/
https://t.me/fouladyar#گروه_شركتهاي_فولاديار

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد
گالوانیزه و رنگی
۰۲۱۷۲۱۲۵ 
http://www.fouladyargroup.com/
https://t.me/fouladyar

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گالوانیزه و رنگی

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۱۱:۵۷

#گروه_شركتهاي_فولاديار

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد
گالوانیزه و رنگی
۰۲۱۷۲۱۲۵ 
http://www.fouladyargroup.com/
https://t.me/fouladyar#گروه_شركتهاي_فولاديار

بزرگترین عرضه کننده ورقهای سرد
گالوانیزه و رنگی
۰۲۱۷۲۱۲۵ 
http://www.fouladyargroup.com/
https://t.me/fouladyar

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۱۱:۵۴

#ورق_سیاه درانبار شاداباد تهران  (st37)
ورق٦میل۱.۵×۶رول بازشده فولاد

ورق۸میل۱.۵×۶رول بازشده فولاد

ورق۱۰میل۱.۵×۶رول بازشده فولاد

ورق١٢میل۱.۵×۶رول بازشده فولاد

ورق۱۵میل۱.۵×۶رول بازشده فولاد

ورق۱۰میل۱.۵×۶کاویان

ورق۱۲میل۱.۵×۶کاویان

ورق۱۵میل۱.۵×۶کاویان

ورق٢٠میل۱.۵×۶کاویان

ورق۲۵میل۱.۵×۶کاویان

ورق٣٠میل۱.۵×طول کاویان

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۱۱:۳۲

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۱۱:۳۲

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۱۱:۲۸

#ناب_تبريز 
#نبشي_ناوداني 
#كارخانه 

نبشي ٢/٥_____
نبشي ٣/٣_____
نبشي ٤/٢.٥_____
نبشي ٤/٣_____
نبشي ٤/٤____
نبشي ٥/٣_____۱۱۸۰۰۰
نبشي ٥/٤_____۱۱۷۰۰۰
نبشي ٥/٥_____۱۱۶۰۰۰
نبشي ٦/٣_____
نبشي ٦/٤_____۱۱۸۰۰۰
نبشي ٦/٥_____۱۱۷۰۰۰
نبشي ٦/٦_____۱۱۶۰۰۰
نبشي ٧/٥_____
نبشي ٧/٦_____
نبشي ٧/٧_____۱۲۲۰۰۰
نبشي ٨/٦_____۱۲۰۰۰
نبشي ٨/٧_____۱۱۹۰۰۰
نبشي ٨/٨_____۱۱۸۰۰۰
نبشي ١٠/٦_____
نبشي ١٠/٧_____۱۲۲۰۰۰
نبشي ١٠/٨_____
نبشي ١٠/١٠_____ناوداني ٨_____
ناوداني ١٠_____۱۲۰۰۰۰
ناوداني ١٢_____۱۱۷۰۰۰
ناوداني ١٤_____
ناوداني ١٦_____۱۱۷۰۰۰

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نبشی و ناودانی

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۱۱:۲۸

#آريان_فولاد 
#نبشي_ناوداني 
#كارخانه 


نبشي ٤ گوشت ٢/٥_____
نبشي ٤ گوشت ٣_____
نبشي ٤ گوشت ٤_____
نبشي ٥ گوشت ٤_____
نبشي ٥ گوشت ٥_____
نبشي ٦ گوشت ٥_____
نبشي ٦ گوشت ٦_____
نبشي ٧ گوشت ٥_____
نبشي ٧ گوشت ٧_____١١٢٠٠٠
نبشي ٨ گوشت ٨_____١١٣٠٠٠
نبشي ١٠ گوشت ١٠_____
نبشي ١٢ گوشت ١٢_____١١٣٠٠٠
نبشي ١٣ گوشت ١٢_____call
نبشي ١٣ گوشت ١٣_____call
نبشي ١٤ گوشت ١٢_____call
نبشي ١٤ گوشت ١٤_____call
نبشي ١٥ گوشت ١٥_____call
نبشي ١٦ گوشت ١٤_____call
نبشي ١٦ گوشت ١٦_____call
نبشي ١٨ گوشت ١٨_____call
نبشي ٢٠ گوشت ٢٠_____call
ناوداني ١٠_____
ناوداني ١٢_____

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

استیل

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۱۰:۰۳

ورق ۴۰ استیل تایوان ۳۰۴ عرض ۱
ورق ۵۰ استیل تایوان ۳۰۴ عرض ۱
ورق ۶۰ استیل تایوان ۳۰۴ عرض ۱
ورق ۷۰ استیل تایوان ۳۰۴ عرض ۱۲۵
ورق ۸۰ استیل تایوان ۳۰۴ عرض ۱۲۵

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۵:۴۷

موجودي ورق st52 اکسین

انبار تهران

ورق ۱۲میل عرض ۳/۳۰طول ۱۲
ورق ۱۴ میل عرض ۳/۳۰طول ۱۲
ورق ۱۵ میل عرض ۳/۳۰ طول ۱۲
ورق ۱۷ میل عرض ۳/۳۰طول ۱۲

انبار اهواز

کلیه بارهای فوق انبار اهواز هم موجود میباشد.

(در صورت نیاز با دستگاه CNC برش خواهد خورد)

تلفن : ۰۲۱۵۵۵۰۸۶۳۸

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۵:۱۷

ورق ۶ عرض ۱.۵
ورق ۱۲ عرض ۱.۵

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۵:۱۵

ورق ۳ عرض ۱.۵ St52

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۴:۴۴

ورق ۱۰ عرض ۱.۵ St33

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۴:۴۳

میلگرد ۲۵ #ذوب موجود است .

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

ورق گرم (سیاه)

۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۴:۴۳

ورق ۸ عرض ۱.۵  St37
ورق ۱۰ عرض ۱.۵ St37
ورق ۱۵ عرض ۱.۵ St37
ورق ۱۲ عرض ۱.۵ St37

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

میلگرد

۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۴:۴۱

میلگرد سایز ۱۲ 
میلگرد سایز ۱۴
میلگرد سایز ۱۶
میلگرد سایز ۱۸
میلگرد سایز ۲۰
میلگرد سایز۲۲
میلگرد سایز۲۵

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

تیرآهن

۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۴:۴۰

تیرآهن سایز ۱۴ #نرمال 

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

تیرآهن

۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۴:۴۰

تیرآهن سایز ۱۶
تیرآهن سایز ۱۸ 

صورت بار خود را به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

شما می توانید با اعلام صورت بار روزانه خود، به راحتی دیگران را از موجودی و قیمت محصولات قابل عرضه خود مطلع کنید.

برای این کار کافی است نوع محصول را از بین دسته های محصولات انتخاب کنید و پس از آن، مشخصات محصولات خود را در کادر ویرایش درج کنید.

همچنین می توانید یک تصویر برای صورت بار اعلامی خود ضمیمه کنید.

ایجاد درخواست خرید