شماره های تماس

ابزار

انواع اره و کاربردهای آن

۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - ۱۶:۰۱

اره چیست؟

اَرّه یکی از ابزارهایی است که برای قطعه کردن و دو نیم کردن قطعه کار با حرکت رفت و برگشتی و اصطکاکی دندانه با قطعه کار در درودگری و بسیاری از پیشه‌ها و رشته‌های فنی و صنعتی کاربرد دارد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮش و اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع ﺷﯿﺎر در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از اره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ، دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی روی ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎی اَره ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮه ﮐﻪ در ﮐﻨﺎره ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ روی ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮاده ﺑﺮداری از روی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ادامه مطلب...

مهم‌ترین اقدامات ناایمن در محیط کار

۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - ۱۶:۱۵

در این مقاله به مهم‌ترین اقدامات ناایمن در محیط کار می پردازیم. تجهیزات ایمنی به‌منظور اطمینان از وارد نشدن دست یا قسمتی از بدن به محدوده خطر که امکان برخورد با ماشین‌آلات وجود دارد، تعبیه‌شده‌اند. براي کسانی که خود را در معرض خطرات قرار می‌دهند، بیشتر اتفاق می‌افتد. در اختیار گذاردن وسایل حفاظت فردی استاندارد و با کیفیت به تعداد کافی، از وظایف کارفرما است.

مهم‌ترین اقدامات ناایمن

مهم ترین اقدامات ناایمن در محیط کار به شرح زیر هستند:

ادامه مطلب...